poniedziałek, 14 października 2019

American Heart of Poland S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.

Seria E.

Emitent ma prawo wykonać opcję przedterminowego wykupu począwszy od I do IV okresu odsetkowego włącznie. W takilm przypadku wypłacona zostanie dodatkowa premia, wynosząca dla poszczególnych okresów odsetkowych odpowiednio: I - 0,8%, II - 0,6%, III - 0,4% i IV - 0,2%.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli bez zgody walnego zgromadzenia obligatariuszy:

 • wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne w 2014 roku będzie wyższy niż 1,3, a w okresie od 1 stycznia 2015 do dnia wykupu będzie wyższy niż 1,
 • wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowana EBITDA w 2014 roku będzie wyższy niż 3,6, a w okresie od 1 stycznia 2015 do dnia wykupu będzie wyższy niż 2,5,
 • walne zgromadzenie podejmie decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2014, 2015 i 2016 rok w wysokości przekraczającej 30 proc. skonsolidownego zysku netto emitenta (wypłata poniżej tego progu możliwa będzie tylko jeśli emitent nie zalega z płatnością zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji),
 • obligacje zostaną wykluczone z obrotu na rynku regulowanym,
 • emitent nie poinformuje o wydarzeniu, które zmniejszyło jego aktywa o kwotę przekraczającą wartość 10 proc. skonsolidowanych kapitałów własnych,
 • łączna liczba głosów wynikających z posiadanych udziałów AHP Investments Sp. z o.o., podmiotu dominującego wobec emitenta, przez Pawła Buszmana, Andrzeja Bochenka, Stefana Kiesza i Zbigniewa Czyża będzie niższa niż30 proc. ogólnej liczby głosów.
Emitent: American Heart of Poland S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: AHP0317
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-17
 • 2015-09-17
 • 2016-03-17
 • 2016-09-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-09
 • 2015-09-09
 • 2016-03-09
 • 2016-09-09
 • 2017-03-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-17
 • 2015-09-17
 • 2016-03-17
 • 2016-09-19
 • 2017-03-17

Dzień wykupu

 • 2017-03-17

Emisje