czwartek, 13 czerwca 2024

AOW0517

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: E
ISIN: PLAOWFK00050
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności wycenianym na ok. 42 mln zł, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wykupu części lub wszystkich obligacji w IV-XI terminie wypłaty odsetek. W przypadku skorzystania z opcji przedterminowego wykupu w IV-VIII terminie wypłaty odsetek obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupowanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci za dany rok obrotowy dywidendę w wysokości wyższej niż 25 proc. zysku netto wypracowanego w tym roku obrotowym bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy;
 • łączna wartość zadłużenia o charakterze odsetkowym, w tym w szczególności wartość kredytów i pożyczek oprocentowanych, emisji obligacji, emisji weksli oraz innych papierów dłużnych na dzień bilansowy półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych przekroczy czterokrotność wartości kapitałów własnych emitenta;
 • zastaw zostanie wykreślony z rejestru zastawów;
 • wartość przedmiotu zabezpieczenia (WPZ) spadnie poniżej najwyższej sumy zabezpieczenia (NSZ) i emitent w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takiej sytuacji nie wprowadzi do zbioru nowych wierzytelności ani nie zasili rachunku powierniczego w ten sposób, aby suma WPZ oraz środków zdeponowanych na ww. rachunku nie była niższa niż NSZ.

Obligacje AOW0517 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-28
 • 2015-02-28
 • 2015-05-28
 • 2015-08-28
 • 2015-11-28
 • 2016-02-28
 • 2016-05-28
 • 2016-08-28
 • 2016-11-28
 • 2017-02-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-20
 • 2015-02-20
 • 2015-05-20
 • 2015-08-20
 • 2015-11-20
 • 2016-02-19
 • 2016-05-19
 • 2016-08-19
 • 2016-11-18
 • 2017-02-20
 • 2017-05-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-28
 • 2015-02-28
 • 2015-05-28
 • 2015-08-28
 • 2015-11-28
 • 2016-02-28
 • 2016-05-28
 • 2016-08-28
 • 2016-11-28
 • 2017-02-28
 • 2017-05-28

Dzień wykupu

 • 2017-05-28