wtorek, 19 czerwca 2018

AOW Faktoring S.A.

Seria: F
ISIN: PLAOWFK00084
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, stanowiącym cały portfel faktoringowy posiadany przez emitenta.

Emitent złożył oświadczenie, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci za dany rok obrotowy dywidendę w wysokości wyższej niż 25 proc. zysku netto wypracowanego w tym roku obrotowym bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
 • łączna wartość zadłużenia o charakterze odsetkowym, w tym w szczególności wartość kredytów i pożyczek oprocentowanych, emisji obligacji, emisji weksli oraz innych papierów dłużnych na dzień bilansowy półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych przekroczy czterokrotność wartości kapitałów własnych emitenta,
 • wartość wskaźnika płynności operacyjnej liczona na podstawie danych finansowych zawartych w odpowiednio półrocznym lub zbadanym przez biegłego rocznym sprawozdaniu finansowym emitenta będzie mniejsza lub równa 1,5,
 • zastaw zostanie wykreślony z rejestru zastawów, wartość przedmiotu zabezpieczenia (na 31 marca 2015 roku było to ponad 35 mln zł) spadnie poniżej najwyższej sumy zabezpieczenia (150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji) i emitent w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takiej sytuacji nie wprowadzi do zbioru nowych wierzytelności ani nie zasili rachunku powierniczego w ten sposób, aby suma wartości przedmiotu zabezpieczenia oraz środków zdeponowanych na ww. rachunku nie była niższa niż najwyższa suma zabezpieczenia.

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: AOW0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 2 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-17
 • 2015-09-17
 • 2015-12-17
 • 2016-03-17
 • 2016-06-17
 • 2016-09-17
 • 2016-12-17
 • 2017-03-17
 • 2017-06-17
 • 2017-09-17
 • 2017-12-17
 • 2018-03-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-09
 • 2015-12-09
 • 2016-03-09
 • 2016-06-09
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-08
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-09
 • 2018-06-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-17
 • 2015-12-17
 • 2016-03-17
 • 2016-06-17
 • 2016-09-17
 • 2016-12-17
 • 2017-03-17
 • 2017-06-17
 • 2017-09-17
 • 2017-12-17
 • 2018-03-17
 • 2018-06-17

Dzień wykupu

 • 2018-06-17

Emisje