wtorek, 21 maja 2019

Atal S.A.

Seria: W
ISIN: PLATAL000087
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Jeśli wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy:

 • 0,6x - marża odsetkowa wzrośnie o 0,35 pkt proc.,
 • 0,8x - marża odsetkowa wzrośnie o 0,8 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających na 18, 12 i 6 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio: 0,4 proc., 0,2 proc. lub 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,8x (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,0x (NIEwymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
 • udział Zbigniewa Juroszka w ogólnej liczbie głosów na WZA emitenta spadnie poniżej 51 proc.,
 • emitent lub jakikolwiek podmiot z jego grupy kapitałowej ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie zobowiązań z tytułu innych dłużnych papierów wartościowych.

Emitent: Atal S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ATL1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-15
 • 2017-06-14
 • 2017-12-15
 • 2018-06-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-06-06
 • 2017-12-07
 • 2018-06-07
 • 2018-12-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-06-14
 • 2017-12-15
 • 2018-06-15
 • 2018-12-14

Dzień wykupu

 • 2018-12-14

Emisje