poniedziałek, 25 czerwca 2018

Capital Park S.A.

Seria: E
ISIN: PLCPPRK00086
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE  W TERMINIE.


Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji do maks. 100 mln zł.

Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje lub obligacje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym;
 • wskaźnik zadłużenia netto grupy na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 1,2x;
 • jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 0,35x;
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii E, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup papierów serii E;
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom, chyba że środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić ze sprzedaży przed podmiot z grupy emitenta do podmiotu nienależącego do grupy dowolnej z następujących nieruchomości: Eurocentrum Alfa, Eurocentrum Beta&Gamma, Royal Wilanów, Racławicka Point, Warszawa Sobieskiego i Art Norblin i łączna kwota przekazanych środków pieniężnych będzie nie wyższa od 60 proc. różnicy pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości, a wykazywanym w dniu transakcji saldem zadłużenia zabezpieczonego na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji;
 • w przypadku wyemitowania po dniu emisji obligacji serii E jakichkolwiek obligacji zabezpieczonych na aktywach należących do emitenta lub podmiotów z grupy emitenta, zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostało ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii E.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 11 114 500 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-18
 • 2015-06-18
 • 2015-09-18
 • 2015-12-18
 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-10
 • 2015-09-10
 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-10
 • 2017-06-09
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-18
 • 2015-09-18
 • 2015-12-18
 • 2016-03-18
 • 2016-06-18
 • 2016-09-18
 • 2016-12-18
 • 2017-03-18
 • 2017-06-18
 • 2017-09-18
 • 2017-12-18
 • 2018-03-18

Dzień wykupu

 • 2018-03-18

Emisje