wtorek, 22 maja 2018

Capital Park S.A.

Seria: H i I (zasymilowane)
ISIN: PLCPPRK00128
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • na koniec IV, V i VI okresu odsetkowego 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec VII i VIII okresu odsetkowego 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,

W przypadku wcześniejszego wykupu na koniec IX, X lub XI okresu odsetkowego premia nie będzie wypłacana.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,2x,
 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie jednostkowym przekroczy 0,35x,
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom,
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii H i I, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na ich wykup,
 • emitent wykupi lub podejmie decyzję o wykupie jakichkolwiek wyemitowanych obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii H i I,
 • przypadku wyemitowania przez emitenta jakichkolwiek obligacji zabezpieczonych na aktywach należących do emitenta lub podmiotów z grupy emitenta, zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostanie ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii H i I.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0419
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny1 785178 500 zł1.19%0.1%2017-12-31
FIZ BDM Obligo1 700170 000 zł1.13%2.03%2017-12-31
SUMA:3 485348 500 zł2,32%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-10
 • 2016-07-15
 • 2016-10-15
 • 2017-01-15
 • 2017-04-15
 • 2017-07-15
 • 2017-10-15
 • 2018-01-15
 • 2018-04-15
 • 2018-07-15
 • 2018-10-15
 • 2019-01-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-07-07
 • 2016-10-07
 • 2017-01-05
 • 2017-04-07
 • 2017-07-07
 • 2017-10-06
 • 2018-01-05
 • 2018-04-06
 • 2018-07-06
 • 2018-09-05
 • 2018-12-07
 • 2019-03-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-07-15
 • 2016-10-15
 • 2017-01-15
 • 2017-04-15
 • 2017-07-15
 • 2017-10-15
 • 2018-01-15
 • 2018-04-15
 • 2018-07-15
 • 2018-10-15
 • 2019-01-15
 • 2019-04-15

Dzień wykupu

 • 2019-04-15

Emisje