poniedziałek, 25 października 2021

CAP0618

Emitent: Capital Park S.A.
Seria: F
ISIN: PLCPPRK00094
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 33 116 300 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligacje są emitowane w ramach programu emisji do maks. 100 mln zł.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji.


Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje lub obligacje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym;
 • wskaźnik zadłużenia netto grupy na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 1,2x;
 • jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 0,35x;
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii F, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup papierów serii F;
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom, chyba że środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić ze sprzedaży przed podmiot z grupy emitenta do podmiotu nienależącego do grupy dowolnej z następujących nieruchomości: Eurocentrum Alfa, Eurocentrum Beta&Gamma, Royal Wilanów, Racławicka Point, Warszawa Sobieskiego i Art Norblin i łączna kwota przekazanych środków pieniężnych będzie nie wyższa od 60% różnicy pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości, a wykazywanym w dniu transakcji saldem zadłużenia zabezpieczonego na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji;
 • w przypadku wyemitowania po dniu emisji obligacji serii F jakichkolwiek obligacji zabezpieczonych na aktywach należących do emitenta lub podmiotów z grupy emitenta, zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostało ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii F.

Obligacje CAP0618 w portfelach funduszy

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-03
 • 2015-09-03
 • 2015-12-03
 • 2016-03-03
 • 2016-06-03
 • 2016-09-03
 • 2016-12-03
 • 2017-03-03
 • 2017-06-03
 • 2017-09-03
 • 2017-12-03
 • 2018-03-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-26
 • 2015-11-25
 • 2016-02-24
 • 2016-05-26
 • 2016-08-26
 • 2016-11-25
 • 2017-02-23
 • 2017-05-26
 • 2017-08-25
 • 2017-11-24
 • 2018-02-23
 • 2018-05-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-03
 • 2015-12-03
 • 2016-03-03
 • 2016-06-03
 • 2016-09-03
 • 2016-12-03
 • 2017-03-03
 • 2017-06-03
 • 2017-09-03
 • 2017-12-03
 • 2018-03-03
 • 2018-06-03

Dzień wykupu

 • 2018-06-03