wtorek, 19 czerwca 2018

Capital Park S.A.

Seria: F
ISIN: PLCPPRK00094
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje są emitowane w ramach programu emisji do maks. 100 mln zł.

Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji.


Obligatariusze będą mieli prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje lub obligacje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym;
 • wskaźnik zadłużenia netto grupy na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 1,2x;
 • jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 0,35x;
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii F, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup papierów serii F;
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom, chyba że środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić ze sprzedaży przed podmiot z grupy emitenta do podmiotu nienależącego do grupy dowolnej z następujących nieruchomości: Eurocentrum Alfa, Eurocentrum Beta&Gamma, Royal Wilanów, Racławicka Point, Warszawa Sobieskiego i Art Norblin i łączna kwota przekazanych środków pieniężnych będzie nie wyższa od 60% różnicy pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości, a wykazywanym w dniu transakcji saldem zadłużenia zabezpieczonego na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji;
 • w przypadku wyemitowania po dniu emisji obligacji serii F jakichkolwiek obligacji zabezpieczonych na aktywach należących do emitenta lub podmiotów z grupy emitenta, zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostało ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii F.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 33 116 300 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus76076 000 zł0.23%2.36%2017-12-31
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału1 450145 000 zł0.44%0.44%2017-12-31
SUMA:2 210221 000 zł0,67%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-03
 • 2015-09-03
 • 2015-12-03
 • 2016-03-03
 • 2016-06-03
 • 2016-09-03
 • 2016-12-03
 • 2017-03-03
 • 2017-06-03
 • 2017-09-03
 • 2017-12-03
 • 2018-03-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-26
 • 2015-11-25
 • 2016-02-24
 • 2016-05-26
 • 2016-08-26
 • 2016-11-25
 • 2017-02-23
 • 2017-05-26
 • 2017-08-25
 • 2017-11-24
 • 2018-02-23
 • 2018-05-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-03
 • 2015-12-03
 • 2016-03-03
 • 2016-06-03
 • 2016-09-03
 • 2016-12-03
 • 2017-03-03
 • 2017-06-03
 • 2017-09-03
 • 2017-12-03
 • 2018-03-03
 • 2018-06-03

Dzień wykupu

 • 2018-06-03

Emisje