niedziela, 01 sierpnia 2021

Capital Park S.A.

Seria: C
ISIN: PLCPPRK00060
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, do wykupu wszystkich lub części obligacji przed dniem wykupu w dniu wypłaty odsetek za IV i V okres odsetkowy, wypłacając w takim przypadku dodatkową premię w wysokości odpowiednio 1 proc. i 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych papierów.


Obligatariusz mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym,
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na ASO Catalyst,
 • wskaźnik zadłużenia netto grupy w dacie badania będzie wyższy niż 1,2x,
 • jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto w dacie badania będzie wyższy niż 0,35x,
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności
 • obligacji serii C, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup serii C,
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom, chyba że środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić ze sprzedaży przed podmiot z grupy emitenta do podmiotu nienależącego do grupy emitenta dowolnej z następujących nieruchomości: Eurocentrum Alfa, Eurocentrum Beta&Gamma, Royal Wilanów, Racławicka Point, Warszawa Sobieskiego, Art Norblin i łączna kwota przekazanych środków pieniężnych będzie nie wyższa od 60% różnicy pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości, a wykazywanym w dniu transakcji saldem zadłużenia zabezpieczonego na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0917
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-23
 • 2015-09-23
 • 2016-03-23
 • 2016-09-23
 • 2017-03-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-13
 • 2015-09-15
 • 2016-03-15
 • 2016-09-15
 • 2017-03-15
 • 2017-09-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-23
 • 2015-09-23
 • 2016-03-23
 • 2016-09-23
 • 2017-03-23
 • 2017-09-23

Dzień wykupu

 • 2017-09-23

Emisje