wtorek, 05 grudnia 2023

EVC1118

Emitent: Everest Capital Sp. z o.o.
Seria: E
ISIN: PLEVRCP00020
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 17 841 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest:

 • zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności od osób fizycznych do sumy najwyższej 30 mln zł,
 • poręczenie majątkowe udzielone przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Pana Artura Hawryluka i Pana Piotra Śledzia, do wysokości 150 proc. wartości nominalnej obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie pierwszego okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

W efekcie częściowego wcześniejszego wykupu w lutym i marcu 2018 r. wartość obligacji w obrocie spadła z pierwotnych 20 mln zł do 17,841 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość premii wypłaconej na rzecz członków zarządu emitenta przekroczy 5 proc. zysku netto na dany rok,
 • wartość premii wypłaconej na rzecz członków organów komplementariusza Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. przekroczy:
  • 2 proc. przychodów ze sprzedaży Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. w danym roku obrotowym,
  • 15 proc. zysku netto Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. wypracowanego w danym roku obrotowym,
 • Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. dokona wypłat z tytułu uczestnictwa w spółce Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. na rzecz któregokolwiek ze wspólników (komplementariuszy i komandytariuszy), w wysokości przekraczającej łącznie 50 proc. rocznego zysku netto,
 • współczynnik liczony jako stosunek sumy bilansowej powiększonej o wartość zobowiązań pozabilansowych do kapitałów własnych przekroczy 1,5x,
 • zostanie wykazana strata w rocznym sprawozdaniu finansowym lub w kwartalnych sprawozdaniach finansowych Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. za cztery następujące po sobie kwartały kalendarzowe.

Obligacje EVC1118 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-22
 • 2015-11-22
 • 2016-05-22
 • 2016-11-22
 • 2017-05-22
 • 2017-11-22
 • 2018-05-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-13
 • 2016-05-13
 • 2016-11-14
 • 2017-05-12
 • 2017-11-14
 • 2018-05-14
 • 2018-11-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-11-22
 • 2016-05-22
 • 2016-11-22
 • 2017-05-22
 • 2017-11-22
 • 2018-05-22
 • 2018-11-22

Dzień wykupu

 • 2018-11-22