czwartek, 21 czerwca 2018

Ferratum Capital Poland S.A.

Seria: B2
ISIN: PLFRRTM00067
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem emisji jest gwarancja korporacyjna do maksymalnej kwoty w wysokości 60.000.000 zł, udzielonej przez gwaranta na mocy oświadczenia o udzieleniu gwarancji z dnia 12 maja 2014 r.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych zobowiązań przed terminem wykupu będzie skutkować przymusowym przedterminowym wykupem:

 • niewywiązanie się emitenta z jakichkolwiek obowiązków związanych z emisją obligacji,
 • nieważność, bezskuteczność lub niewykonalność gwarancji,
 • pozbawienie emitenta lub gwaranta możliwości zarządzania swoim majątkiem i prowadzenia działalności,
 • przekształcenie emitenta lub wszczęcie postępowania likwidacyjnego emitenta.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego kapitału własnego w okresie do terminu wykupu przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik skonsolidowanego długu netto gwaranta do wskaźnika skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA za okres ostatnich czterech kwartałów przekroczy poziom 5,5x do czasu wykupu obligacji,
 • emitent lub gwarant dokona wypłaty dywidendy w wysokości przekraczającej 20 proc. rocznego zysku netto grupy gwaranta do czasu wykupu wszystkich obligacji,
 • pan Jorma Jokela zostanie odwołany lub ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego gwaranta w okresie ważności obligacji,
 • pan Jorma Jokela utraci bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad gwarantem, lub będzie posiadał mniej niż 50 proc. plus akcji w kapitale zakładowym gwaranta.

Emitent: Ferratum Capital Poland S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: FRR0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-05-24
 • 2014-11-24
 • 2015-05-24
 • 2015-11-24
 • 2016-05-24
 • 2016-11-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-14
 • 2015-05-15
 • 2015-11-13
 • 2016-05-13
 • 2016-11-15
 • 2017-05-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-24
 • 2015-05-25
 • 2015-11-23
 • 2016-05-23
 • 2016-11-23
 • 2017-05-23

Dzień wykupu

 • 2017-05-23

Emisje