czwartek, 09 lipca 2020

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PN
ISIN: PLGHLMC00412
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 400 mln zł, który kierowany jest wyłącznie do inwestorów profesjonalnych.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0822
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 24 756 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.04%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPS FIO1 1001 100 000 zł4.44%0.77%2019-12-31
BPS SFIO200200 000 zł0.81%0.29%2019-12-31
SUMA:1 3001 300 000 zł5,25%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-08-05
 • 2020-02-05
 • 2020-08-05
 • 2021-02-05
 • 2021-08-05
 • 2022-02-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-01-28
 • 2020-07-28
 • 2021-01-28
 • 2021-07-28
 • 2022-01-28
 • 2022-07-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-02-05
 • 2020-08-05
 • 2021-02-05
 • 2021-08-05
 • 2022-02-05
 • 2022-08-05

Dzień wykupu

 • 2022-08-05

Emisje