poniedziałek, 01 maja 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PF
ISIN: PLGHLMC00313
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (jednorazowo nie mniej niż 25 proc. wyemitowanych i niewykupionych obligacji), jednak nie wcześniej niż po czterech latach od dnia emisji, tj. w dniu płatności odsetek przypadającym w grudniu 2020 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem wykupu, lub 0,25 proc. jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy przed dniem wykupu.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE1221
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 115 200 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.11%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-28
 • 2017-06-28
 • 2017-12-28
 • 2018-06-28
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-28
 • 2020-06-28
 • 2020-12-28
 • 2021-06-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-06-21
 • 2017-12-19
 • 2018-06-21
 • 2018-12-19
 • 2019-06-21
 • 2019-12-19
 • 2020-06-22
 • 2020-12-18
 • 2021-06-21
 • 2021-12-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-06-28
 • 2017-12-28
 • 2018-06-28
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-28
 • 2020-06-28
 • 2020-12-28
 • 2021-06-28
 • 2021-12-28

Dzień wykupu

 • 2021-12-28

Emisje