piątek, 18 września 2020

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PP
ISIN: PLGHLMC00438
Rynek: GPW ASO


Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 400 mln zł, który kierowany jest wyłącznie do inwestorów profesjonalnych.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHI0623
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.35%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.64%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-12-30
 • 2020-06-19
 • 2020-12-19
 • 2021-06-19
 • 2021-12-19
 • 2022-06-19
 • 2022-12-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-06-12
 • 2020-12-14
 • 2021-06-14
 • 2021-12-13
 • 2022-06-10
 • 2022-12-12
 • 2023-06-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-06-19
 • 2020-12-19
 • 2021-06-19
 • 2021-12-19
 • 2022-06-19
 • 2022-12-19
 • 2023-06-19

Dzień wykupu

 • 2023-06-19

Emisje