czwartek, 29 lutego 2024

INS1017

Emitent: Indos S.A.
Seria: I
ISIN: PLINDOS00027
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 8.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności faktoringowych oraz pakiecie wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, o wartości 20,7 mln zł.

Emitent złożył także dodatkowe oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu wypłaty odsetek za III okres odsetkowy, tj. 30 kwietnia 2016 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 pkt proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli wykup nastąpi na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 pkt proc. jeśli na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,50 pkt proc. jeśli na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • relacja długu do kapitałów własnych przekroczy 150 proc.,
 • wskaźnik dług netto/EBITDA wzrośnie powyżej 4,50,
 • jeśli jakiekolwiek inne obligacje emitenta zostaną postawione w stan wymagalności (tzw. crossdefault),
 • jeśli zarząd emitenta wystąpi z wnioskiem o wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50 proc. zysku netto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym,
 • jeśli wartość przedmiotu zastawu spadnie poniżej 130 proc. łącznej wartości wyemitowanych obligacji, a emitent nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia,
 • jeśli Ireneusz Glensczyk lub Andrzej Wernicke lub Tadeusz Zientek zbędą łącznie lub każdy z osobna 10 proc. lub więcej posiadanych przez siebie akcji emitenta bez zgody administratora zastawu.

Obligacje INS1017 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-10-31
 • 2015-05-01
 • 2015-11-01
 • 2016-05-01
 • 2016-11-01
 • 2017-05-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-04-22
 • 2015-10-23
 • 2016-04-22
 • 2016-10-21
 • 2017-04-21
 • 2017-10-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-04-30
 • 2015-10-31
 • 2016-04-30
 • 2016-10-31
 • 2017-04-30
 • 2017-10-31

Dzień wykupu

 • 2017-10-31