środa, 23 maja 2018

Integer.pl S.A.

Seria: INT0918
ISIN: PLINTEG00045
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Marża odsetkowa ma zostać podniesiona do 5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA przekroczy 3,5.

Emitent ma prawo wykupić przed terminem część lub całość wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na dwa lata przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości od 1,25 pkt proc. do 0,25 pkt proc., w zależności od okresu odsetkowego, w którym wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony (im później, tym premia mniejsza).


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA przekroczy 3,5,
 • walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy,
 • emitent lub jego spółka zależna udzieli pożyczki, poręczenia, gwarancji lub innego podobnego zabezpieczenia podmiotowi spoza grupy kapitałowej w wysokości ponad 10 mln zł (ograniczenie nie dotyczy EasyPack Sp. z o.o. i jej spółek zależnych),
 • emitent dokona jakiegokolwiek zabezpieczenia zobowiązań wynikających z innych dłużnych papierów wartościowych,

Emitent: Integer.pl S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ITG0918
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-30
 • 2015-09-30
 • 2016-03-30
 • 2016-09-30
 • 2017-03-30
 • 2017-09-29
 • 2018-03-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-20
 • 2015-09-22
 • 2016-03-22
 • 2016-09-22
 • 2017-03-22
 • 2017-09-21
 • 2018-03-22
 • 2018-09-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-30
 • 2015-09-30
 • 2016-03-30
 • 2016-09-30
 • 2017-03-30
 • 2017-09-29
 • 2018-03-30
 • 2018-09-28

Dzień wykupu

 • 2018-09-28

Emisje