środa, 20 czerwca 2018

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

Seria: K
ISIN: PLKINS100019
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem emisji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji w III, IV i V dniu płatności odsetek i w takim przypadku zapłaci premię w wysokości odpowiednio 0,75 proc., 0,50 proc., 0,25 proc. od wartości nominalnej obligacji.


Obligatariusze mogą żadać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskażnik zobowiązania finansowe / wartość aktywów netto będzie wyższy niż 65 proc.,
 • koszty z tytułu obsługi wierzytelności za dany rok kalendarzowy przekroczą 35 proc. wpływów uzyskanych z tytułu posiadanych lokat,
 • emitent do dnia wykupu nabędzie nowe aktywa za łączną kwotę 210 mln zł,
 • emitent nie wywiąże się ze spłaty jakichkolwiek zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań stanowiących do 7,5 proc. wartości aktywów netto lub spłaconych w terminie 10 dni roboczych od dnia wymagalności.

W kwietniu 2016 r. wartość nominalna obligacji w obrocie zmniejszyła się z 50 do 42,5 mln zł, a w październiku tego samego roku do 33,8 mln zł.


Emitent: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KI10517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 33 800 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.85%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-10
 • 2015-05-11
 • 2015-11-09
 • 2016-05-09
 • 2016-11-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-10-31
 • 2015-04-30
 • 2015-10-30
 • 2016-04-28
 • 2016-10-31
 • 2017-04-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-10
 • 2015-05-11
 • 2015-11-09
 • 2016-05-09
 • 2016-11-09
 • 2017-05-09

Dzień wykupu

 • 2017-05-09

Emisje