czwartek, 24 sierpnia 2017

Kruk S.A.

Seria: AA3
ISIN: PLKRK0000440
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0819
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata7503 318 000 zł3.75%0.37%2016-12-31
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji7503 318 000 zł3.75%0.85%2016-12-31
Alior SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych100442 400 zł0.5%2.6%2016-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 00013 272 000 zł15%0.92%2016-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału5 38923 840 936 zł26.95%1.22%2016-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy6002 654 400 zł3%1.23%2016-12-31
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu5002 212 000 zł2.5%0.92%2016-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Globalnych3001 327 200 zł1.5%1.01%2016-12-31
Quercus Multistrategy FIZ2 0008 848 000 zł10%3.14%2016-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny100442 400 zł0.5%7.18%2016-12-31
Ipopema Global Bonds FIZ2501 106 000 zł1.25%0.76%2016-12-31
SUMA:13 73960 781 336 zł68,70%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-08-10
 • 2017-08-10
 • 2018-08-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-08-02
 • 2018-08-02
 • 2019-08-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-08-10
 • 2018-08-10
 • 2019-08-10

Dzień wykupu

 • 2019-08-10

Emisje