wtorek, 09 marca 2021

PragmaGO S.A.

Seria: H
ISIN: PLGFPRE00123
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, do maksymalnej kwoty 26 mln zł oraz poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso do kwoty 26 mln zł.

Jeśli wartość zadłużenia netto do kapitałów własnych emitenta lub grupy kapitałowej Pragma Inkaso SA przekroczy 3,0x marża zostanie podwyższona do 4,5 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej nić po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia emitenta lub grupy kapitałowej Pragma Inkaso przekroczy 3,5x.

Emitent: PragmaGO S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRF0919
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-09-21
 • 2016-12-21
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21
 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-13
 • 2017-03-13
 • 2017-06-12
 • 2017-09-13
 • 2017-12-13
 • 2018-03-13
 • 2018-06-13
 • 2018-09-13
 • 2018-12-13
 • 2019-03-13
 • 2019-06-12
 • 2019-09-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-21
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21
 • 2017-09-21
 • 2017-12-21
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-21
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-21

Dzień wykupu

 • 2019-09-21

Emisje