poniedziałek, 26 lipca 2021

PragmaGO S.A.

Seria: R
ISIN: PLGFPRE00180
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw na wierzytelnościach, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, trzy weksle in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym wyniesie 3,75x lub więcej, marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty przydziału, czyli w listopadzie 2021 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne emitenta przekroczy 4,0x.

Emitent: PragmaGO S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRF1124
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 12 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.75%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.75%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-11-10
 • 2021-02-10
 • 2021-05-10
 • 2021-08-10
 • 2021-11-10
 • 2022-02-10
 • 2022-05-10
 • 2022-08-10
 • 2022-11-10
 • 2023-02-10
 • 2023-05-10
 • 2023-08-10
 • 2023-11-10
 • 2024-02-10
 • 2024-05-10
 • 2024-08-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-02-02
 • 2021-04-29
 • 2021-08-02
 • 2021-11-02
 • 2022-02-02
 • 2022-04-29
 • 2022-08-02
 • 2022-11-02
 • 2023-02-02
 • 2023-04-28
 • 2023-08-02
 • 2023-11-02
 • 2024-02-02
 • 2024-04-30
 • 2024-08-02
 • 2024-10-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-02-10
 • 2021-05-10
 • 2021-08-10
 • 2021-11-10
 • 2022-02-10
 • 2022-05-10
 • 2022-08-10
 • 2022-11-10
 • 2023-02-10
 • 2023-05-10
 • 2023-08-10
 • 2023-11-10
 • 2024-02-10
 • 2024-05-10
 • 2024-08-10
 • 2024-11-10

Dzień wykupu

 • 2024-11-10

Emisje