niedziela, 07 marca 2021

PragmaGO S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.

Seria E.

Jeśli wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 220 proc. lub więcej, marża zostanie podwyższona do 5 pkt proc.

Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 26 mln zł. Dodatkowym zabezpieczeniem jest poręczenie Pragma Inkaso SA do kwoty 26 mln zł.

Emitent ma prawo do prtzedterminowego wykupu wszystkich obligacji, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia ich przydziału. W takim przypadku emitent wypłaci premięw wysokości 0,1 proc. za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do pierwotnie planowanej daty wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na koniec któregokolwiek kwartału przekroczy 250 proc.,
 • obligacje zostaną wykluczone z obrotu.
Emitent: PragmaGO S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PRF1216
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-19
 • 2015-06-19
 • 2015-09-19
 • 2015-12-19
 • 2016-03-19
 • 2016-06-19
 • 2016-09-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-11
 • 2015-06-11
 • 2015-09-11
 • 2015-12-11
 • 2016-03-11
 • 2016-06-10
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-19
 • 2015-06-19
 • 2015-09-19
 • 2015-12-19
 • 2016-03-19
 • 2016-06-19
 • 2016-09-19
 • 2016-12-19

Dzień wykupu

 • 2016-12-19

Emisje