środa, 29 czerwca 2022

UFC0819

Emitent: Unified Factory S.A.
Seria: B
ISIN: PLDTBRK00045
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.1%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem emisji jest zastaw rejestrowy na 2.262.444 akcjach imiennych emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA na poziomie skonsolidowanym będzie niższy niż 1,0x, marża zostanie obniżona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w V, VI, VII lub VIII okresie odsetkowym,
 • 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w IX lub X okresie odsetkowym,
 • 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w XI okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 2,0x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy, skupu akcji lub w jakikolwiek inny zbliżony ekonomicznie sposób rozdysponuje dochody na rzecz właścicieli do momentu wykupu obligacji, chyba że EBITDA za poprzedni rok obrotowy będzie wyższa niż 12 mln zł, a wypłacona dywidenda nie będzie wyższa niż 10 proc. zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
 • jeżeli emitent lub jakikolwiek podmiot z grupy emitenta wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowym wykupie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji, chyba że emitent dokona równoczesnego wykupu obligacji lub przedterminowy wykup obligacji jest realizacją celu emisji obligacji.

Obligacje UFC0819 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-08-31
 • 2016-11-30
 • 2017-02-28
 • 2017-05-31
 • 2017-08-31
 • 2017-11-30
 • 2018-02-28
 • 2018-05-31
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-02-28
 • 2019-05-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-22
 • 2017-02-20
 • 2017-05-23
 • 2017-08-23
 • 2017-11-22
 • 2018-02-20
 • 2018-05-23
 • 2018-08-23
 • 2018-11-22
 • 2019-02-20
 • 2019-05-23
 • 2019-08-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-30
 • 2017-02-28
 • 2017-05-31
 • 2017-08-31
 • 2017-11-30
 • 2018-02-28
 • 2018-05-31
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-02-28
 • 2019-05-31
 • 2019-08-31

Dzień wykupu

 • 2019-08-31