czwartek, 13 czerwca 2024

VID0221

Emitent: Victoria Dom S.A.
Seria: E
ISIN: PLVCTDM00041
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 6 060 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.25%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: victoria-dom-seria-e.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej na koniec I, II, III i IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej na koniec V, VI, VII i VIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy wartość 4,0x,
 • wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy wartość 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na jego czasowe przekroczenie,
 • emitent nie udostępni im półrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta,
 • zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia emitenta w sprawie wypłaty dywidendy lub zostanie dokonana jakakolwiek wypłata dywidendy, w tym w formie zaliczki, lub w jakiejkolwiek formie w kwocie wyższej niż 30 proc. zysku netto wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym,
 • zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia emitenta w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub nabycia akcji własnych lub zostanie dokonana jakakolwiek wypłata z któregokolwiek z ww. tytułów,
 • zostanie podjęta przez walne zgromadzenie emitenta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych,
 • emitent wyemituje kolejną serię obligacji o wartości przekraczającej 5 mln zł, której dzień wykupu będzie przypadać wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wykupu serii E.

Obligacje VID0221 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-02-07
 • 2017-05-07
 • 2017-08-07
 • 2017-11-07
 • 2018-02-07
 • 2018-05-07
 • 2018-08-07
 • 2018-11-07
 • 2019-02-07
 • 2019-05-07
 • 2019-08-07
 • 2019-11-07
 • 2020-02-07
 • 2020-05-07
 • 2020-08-07
 • 2020-11-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-04-26
 • 2017-07-28
 • 2017-10-27
 • 2018-01-30
 • 2018-04-25
 • 2018-07-30
 • 2018-10-29
 • 2019-01-30
 • 2019-04-25
 • 2019-07-30
 • 2019-10-29
 • 2020-01-30
 • 2020-04-28
 • 2020-07-30
 • 2020-10-30
 • 2021-01-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-05-07
 • 2017-08-07
 • 2017-11-07
 • 2018-02-07
 • 2018-05-07
 • 2018-08-07
 • 2018-11-07
 • 2019-02-07
 • 2019-05-07
 • 2019-08-07
 • 2019-11-07
 • 2020-02-07
 • 2020-05-07
 • 2020-08-07
 • 2020-11-07
 • 2021-02-07

Dzień wykupu

 • 2021-02-07