piątek, 18 września 2020

Voxel S.A.

Seria: F
ISIN: PLVOXEL00063
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji są m.in. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na udziałach w Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. oraz hipoteka wyceniana na blisko 8,3 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,08 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do pierwotnego dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in jeśli:

  • stosunek łącznej wartości zobowiązań oprocentowanych emitenta, rozumianych jako kredyty, pożyczki, obligacje, weksle, leasing finansowy i inne zobowiązania finansowe, do zysku operacyjnego emitenta powiększonego o amortyzację (EBITDA) będzie wyższy niż 2,5x.

Emitent: Voxel S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VOX0717
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-07-01
  • 2017-01-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-12-23
  • 2017-06-22

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-01-01
  • 2017-07-01

Dzień wykupu

  • 2017-07-01

Emisje