niedziela, 28 maja 2017

Vantage Development S.A.

Seria: F
ISIN: PLVTGDL00051
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna do sumy pieniężnej równej 120 proc. wartości wyemitowanych obligacji, ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego oraz prawie własności nieruchomości na dwóch nieruchomościach gruntowych we Wrocławiu i w Sadkowie (gm. Kąty Wrocławskie). Zgodnie z wyceną z 9 czerwca 2014 roku, łączna wartość obydwu nieruchomości wynosiła 28,283 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 1% wartości nominalanej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • stosunek skonsolidowanych kapitałów własnych do sumy pasywów spadnie poniżej 0,4x,
 • stosunek zadłużenia finansowego netto do skonsolidowanych kapitałów własnych przekroczy 1,0x,
 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2014, 2015, 2016 oraz 2017 w wysokości wyższej niż 5 proc. wartości średniej kapitalizacji rynkowej obejmującej rok poprzedzający wypłatę dywidendy lub wyższej niż 10 mln zł,
 • akcje emitenta zostaną wykluczone z obrotu na GPW,
 • emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji niezgodnie z celem emisji.

Emitent: Vantage Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VTG0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 23 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.03%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-16
 • 2015-06-16
 • 2015-09-16
 • 2015-12-16
 • 2016-03-16
 • 2016-06-16
 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-06
 • 2015-06-08
 • 2015-09-08
 • 2015-12-08
 • 2016-03-08
 • 2016-06-08
 • 2016-09-08
 • 2016-12-08
 • 2017-03-08
 • 2017-06-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-16
 • 2015-06-16
 • 2015-09-16
 • 2015-12-16
 • 2016-03-16
 • 2016-06-16
 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16

Dzień wykupu

 • 2017-06-16

Emisje