czwartek, 26 kwietnia 2018

Vantage Development S.A.

Seria: F
ISIN: PLVTGDL00051
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna do sumy pieniężnej równej 120 proc. wartości wyemitowanych obligacji, ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego oraz prawie własności nieruchomości na dwóch nieruchomościach gruntowych we Wrocławiu i w Sadkowie (gm. Kąty Wrocławskie). Zgodnie z wyceną z 9 czerwca 2014 roku, łączna wartość obydwu nieruchomości wynosiła 28,283 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 1% wartości nominalanej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • stosunek skonsolidowanych kapitałów własnych do sumy pasywów spadnie poniżej 0,4x,
 • stosunek zadłużenia finansowego netto do skonsolidowanych kapitałów własnych przekroczy 1,0x,
 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2014, 2015, 2016 oraz 2017 w wysokości wyższej niż 5 proc. wartości średniej kapitalizacji rynkowej obejmującej rok poprzedzający wypłatę dywidendy lub wyższej niż 10 mln zł,
 • akcje emitenta zostaną wykluczone z obrotu na GPW,
 • emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji niezgodnie z celem emisji.

Emitent: Vantage Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VTG0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 23 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-16
 • 2015-06-16
 • 2015-09-16
 • 2015-12-16
 • 2016-03-16
 • 2016-06-16
 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-06
 • 2015-06-08
 • 2015-09-08
 • 2015-12-08
 • 2016-03-08
 • 2016-06-08
 • 2016-09-08
 • 2016-12-08
 • 2017-03-08
 • 2017-06-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-16
 • 2015-06-16
 • 2015-09-16
 • 2015-12-16
 • 2016-03-16
 • 2016-06-16
 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16

Dzień wykupu

 • 2017-06-16

Emisje