czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

BBI Zeneris wciąż na minusie

msd | 02 września 2013
Mimo wzrostu przychodów o jedną trzecią grupa wykazała 9,1 mln zł straty netto w pierwszym półroczu. Rentowność grudniowych papierów przekracza 43 proc. brutto.

   Skonsolidowane przychody BBI Zeneris wyniosły 20,3 mln zł wobec 15,2 mln zł przed rokiem. Grupa wykazała 1,9 mln zł straty na sprzedaży wobec 5,3 mln zł rok wcześniej. Strata operacyjna została zmniejszona o 6,1 mln zł do 2,8 mln zł. Natomiast stratę netto zmniejszono o 3,8 mln zł do 9,1 mln zł.

   Rachunek zysków i strat grupy BBI Zeneris wciąż obciążany jest głównie wynikami podmiotu zależnego OZEN Plus, który w pierwszym półroczu przy niespełna 13,8 mln zł przychodów wykazał 5,6 mln zł straty operacyjnej oraz 10,7 mln zł straty netto, tj. o 1 mln zł mniej niż przed rokiem.

   W przypadku grupy BBI Zeneris wnikliwą lekturę można pominąć, ponieważ najważniejsze wydarzenia miały miejsce po zamknięciu półrocza. Fundusz BBI Zeneris, będący podmiotem dominującym w grupie, nie wykupił w terminie obligacji serii G o wartości 6,58 mln zł.  Termin spłaty przypadał na 28 czerwca, a więc jeszcze w pierwszym półroczu, ale środki na wykup udało się zorganizować dopiero na początku lipca – z emisji obligacji serii J spółka pozyskała 23,2 mln zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na spłatę przeterminowanej serii G (w praktyce było to potrącenie wierzytelności), wcześniejszą spłatę serii H (14,85 mln zł) oraz częściowy przedterminowy wykup serii E. Jednak już dwa tygodnie później fundusz nie znalazł chętnych na obligacje w kolejnej emisji  o wartości 8 mln zł (nie przekroczono progu na poziomie 2 mln zł).

   Aktywa grupy BBI Zeneris na koniec półrocza wynosiły 211,3 mln zł i były o 1,3 proc. mniejsze niż sześć miesięcy wcześniej. W tym samym czasie zobowiązania wzrosły o 6,8 proc. do 133,7 mln zł, a kapitał własny spadł o 24,4 proc. do 28,5 mln zł.

   Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji BBI Zeneris z terminem spłaty w grudniu tego roku. Wartość papierów serii E znajdujących się w obrocie wynosi 3,56 mln zł (z emisji na 5,03 mln zł). Fundusz płaci 6,85 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Obligacje BBZ1213 wyceniane są na 91 proc. nominału, co daje 43,1 proc. rentowności brutto do wykupu. Premia za podjęcie ryzyka jest więc wysoka. Niewiadomą pozostaje natomiast, to czy fundusz ponownie zdoła zrefinansować zapadające papiery.

Więcej wiadomości o Skystone Capital S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst