czwartek, 29 września 2022

Newsroom

EuroRating obniżył rating BPS do poziomu CCC

materiał prasowy EuroRating | 20 maja 2015
Oznacza to - w ocenie agencji - wzrost poziomu ryzyka kredytowego z wysokiego na bardzo wysokie. Jednocześnie utrzymano negatywną perspektywę ratingu.

Uzasadnienie

Kolejne obniżenie poziomu oceny wiarygodności kredytowej Banku Polskiej Spółdzielczości wynika z nadal pogarszającej się sytuacji finansowej banku. Rok 2014 był kolejnym, w którym BPS wygenerował wysoką stratę netto (na poziomie jednostkowym 155 mln zł, wobec 117 mln zł straty w 2013 roku), do czego przyczyniły się przede wszystkim bardzo duże odpisy na utratę wartości kredytów udzielonych klientom korporacyjnym. EuroRating podkreśla, że w 2014 roku wartość kredytów z utratą wartości (tj. kredytów niespłacanych w terminie) udzielonych przez BPS wzrosła o prawie 800 mln zł, tj. o niemal połowę, a udział tych kredytów w łącznym portfelu kredytowym banku wzrósł do niezwykle już wysokiego poziomu 29 proc. (wobec 19,2 proc. na koniec 2013 roku). Ponadto, bank miał na koniec 2014 roku przekroczone dopuszczalne w ustawie Prawo bankowe limity koncentracji ekspozycji kredytowych dla grupy podmiotów powiązanych kapitałowo.

Wysokie straty poniesione przez BPS w ciągu ostatnich dwóch lat przyczyniły się do spadku wartości kapitału własnego banku (i to pomimo niewielkiego dokapitalizowania przeprowadzonego w ubiegłym roku) aż o ponad 1/3. W rezultacie, dalszemu pogorszeniu uległ współczynnik wypłacalności banku, który obniżył się na koniec 2014 do 7,7 proc. na poziomie jednostkowym oraz do zaledwie 6,9 proc. na poziomie skonsolidowanym. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 dla Grupy BPS spadł natomiast do 4,2 proc. Bank na koniec ubiegłego roku nie spełniał zatem wymogów kapitałowych określonych w przepisach unijnych dotyczących wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych (tzw. Rozporządzenie CRR), które określają minimalne wartości współczynnika wypłacalności oraz współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 na poziomach odpowiednio 8 proc. oraz 4,5 proc.

EuroRating bierze pod uwagę fakt, iż Bank Polskiej Spółdzielczości, w ramach zatwierdzonego przez KNF programu naprawczego, przeprowadził w lutym b.r. emisję nowych akcji o wartości ok. 60 mln zł oraz obligacji podporządkowanych na kwotę 46 mln zł. Prawdopodobnie pozwoli to bankowi na podwyższenie współczynników wypłacalności ponownie nieznacznie powyżej minimalnych wymaganych poziomów.

Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, iż przy bardzo niskiej jakości portfela kredytowego Banku Polskiej Spółdzielczości istnieje duże ryzyko, że bank nadal będzie musiał tworzyć odpisy na utratę wartości należności, co oznaczałoby kontynuację generowania strat i ponowne obniżenie wskaźników kapitałowych banku.

Ewentualne niepowodzenie w realizacji zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w styczniu b.r. zaktualizowanego programu naprawczego BPS na lata 2014-2019 mogłoby oznaczać, że nadzór finansowy musiałby wprowadzić w banku zarząd komisaryczny, co według metodologii stosowanej przez EuroRating spełniałoby kryteria zdarzenia kredytowego typu default.

Negatywna perspektywa ratingu

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo dalszego obniżenia ratingu nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Na bieżący poziom oceny ratingowej Banku Polskiej Spółdzielczości negatywnie oddziaływałaby kontynuacja generowania przez bank strat oraz dalszy spadek wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności, a także ewentualne niepowodzenie realizacji planu naprawczego zatwierdzonego przez nadzór finansowy.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej BPS w dłuższej perspektywie mogłoby mieć znaczące dokapitalizowanie banku, a także wyraźna poprawa jakości portfela kredytowego i osiąganie dodatnich wyników finansowych, co pomogłoby bankowi odbudować bardzo niski obecnie bufor kapitałowy.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi