czwartek, 21 września 2023

Newsroom

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Banku Polskiej Spółdzielczości z negatywnej do stabilnej

materiał prasowy EuroRating | 07 października 2015
Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości z negatywnej na stabilną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie ’CCC’.

Na poprawę postrzegania perspektywy oceny wiarygodności kredytowej Banku Polskiej Spółdzielczości wpłynęły przede wszystkim dokonane przez bank w ciągu w ostatnich miesięcy działania mające na celu poprawę współczynników kapitałowych oraz redukcję kosztów działalności banku. Emisja akcji o wartości 60 mln zł pozwoliła bankowi zneutralizować skutki wciąż ujemnych wyników finansowych, wykazanych po I. półroczu b.r., natomiast dwie emisje obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 88 mln zł zwiększyły fundusze uzupełniające banku, co przyczyniło się do nieznacznej poprawy współczynników wypłacalności.

EuroRating nadal jednak ocenia wyposażenie banku w kapitał (w tym w szczególności w kapitał własny) jako bardzo niskie. Agencja oczekuje, że Bank Polskiej Spółdzielczości będzie kontynuował działania zapisane w realizowanym programie naprawczym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, mające na celu m.in. poprawę wskaźników kapitałowych banku.

EuroRating zwraca uwagę, że na kondycję finansową banku w dłuższym terminie istotnie wpływać będzie także kształtowanie się jakości portfela kredytowego. Ewentualne odwrócenie tendencji przyrostu kredytów z utratą wartości, przy jednoczesnym wzroście skuteczności windykacji przyczyniłyby się do poprawy spadku odpisów na utratę wartości aktywów i tym samym do poprawy wyników finansowych banku.

Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego Banku Polskiej Spółdzielczości agencja do czynników pozytywnych zalicza obecnie także zmniejszenie prawdopodobieństwa wprowadzenia tzw. podatku bankowego, który według wcześniejszych zapowiedzi miał być naliczany od wartości aktywów banków, co przy niskiej rentowności aktywów, jaką ogólnie charakteryzuje się działalność prowadzona przez BPS, mogło stanowić dodatkowe obciążenie dla wyników finansowych banku.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej Banku Polskiej Spółdzielczości w dłuższej perspektywie mogłoby mieć zwiększenie kapitałów własnych banku, skuteczna realizacja zatwierdzonego programu naprawczego, a także wyraźna poprawa jakości portfela kredytowego i osiąganie dodatnich wyników finansowych, co pomogłoby bankowi odbudować nadal bardzo niski bufor kapitałowy.

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej BPS oddziaływałaby kontynuacja generowania przez bank strat oraz ponowny spadek wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności, a także ewentualne niepowodzenie realizacji planu naprawczego zatwierdzonego przez nadzór finansowy.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi