czwartek, 29 września 2022

Newsroom

EuroRating utrzymał ocenę dla Enei

materiał prasowy EuroRating | 21 października 2015
Agencja EuroRating przeprowadziła nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Enea SA. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Przeprowadzona weryfikacja ratingu kredytowego Enea SA związana jest z zakończonym sukcesem ogłoszonym przez spółkę wezwaniem do sprzedaży akcji LW Bogdanka SA, w wyniku którego poznański koncern energetyczny osiągnie 66-procentowy udział w akcjonariacie wydobywczej spółki. Ponieważ Enea uzyskała już zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Bogdanką, transakcję tą można w praktyce uznać za dokonaną.

EuroRating spodziewa się, że transakcja przejęcia Bogdanki sfinansowana zostanie przez Eneę w dużym stopniu z kapitałów obcych, w wyniku czego wzrośnie zadłużenie grupy. Według obecnych szacunków agencji nie będzie to jednak wzrost na tyle znaczący, aby istotnie wpływał na ogólny profil ryzyka kredytowego spółki.

EuroRating zaznacza również, że przejęcie kontroli nad Bogdanką pozwoli Enei na zapewnienie ciągłości dostaw węgla, wydobywanego przez jedną z najbardziej efektywnych polskich kopalń.

W dłuższym horyzoncie poziom ratingu kredytowego Enei zależeć będzie m.in. od wielkości ponoszonych przez spółkę innych nakładów inwestycyjnych. EuroRating spodziewa się, że w ciągu najbliższych 2-3 lat przejściowemu pogorszeniu ulegną m.in. wskaźniki finansowania aktywów oraz relacja długu netto do EBITDA. Agencja szacuje jednak, iż zadłużenie grupy Enea nie powinno osiągnąć nadmiernie wysokich poziomów.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce Enea S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na ocenę ratingową spółki w dłuższej perspektywie mogłyby mieć: mniejszy od obecnie spodziewanego wzrost zadłużenia i utrzymanie bezpiecznej struktury finansowania aktywów, poprawa generowanych przepływów z działalności operacyjnej oraz wolnych przepływów pieniężnych, a także utrzymanie wysokiego poziomu płynności finansowej.

Negatywnie na bieżącą ocenę wiarygodności kredytowej spółki mogłoby rzutować: większe od obecnie planowanych nakłady inwestycyjne i nadmierny wzrost zadłużenia, ewentualne pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych i przepływów pieniężnych, a także potencjalne połączenie z inną spółką energetyczną, charakteryzującą się niższym poziomem wiarygodności finansowej.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi