sobota, 19 września 2020

Newsroom

AgioFunds TFI zawiesiło odkup jednostek funduszu obligacji firm

msd | 06 kwietnia 2020
W związku z otrzymaną falą umorzeń Towarzystwo zawiesiło odkup jednostek uczestnictwa subfunduszu Agio Kapitał na okres dwóch tygodni.

Podjętą decyzję AgioFunds TFI tłumaczy tym, że w okresie ostatnich dwóch tygodni suma odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, przekroczyła 10 proc. wartości aktywów funduszu.

„W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z epidemią koronawirusa, w ostatnich tygodniach suma wartości odkupionych jednostek uczestnictwa AGIO Kapitał i tych, których odkupienia zażądano, wzrosła względem poprzednich okresów. W związku ze wzrostem żądań wykupu, fundusz został zmuszony do wyprzedaży aktywów w niekorzystnej bieżącej sytuacji rynkowej oraz skrajnie zaniżonych wycenach.” – napisano w oświadczeniu AgioFunds TFI.

Jak wskazano, realizacja transakcji na niepłynnym rynku w celu zaspokojenia żądań klientów pociągnęłaby za sobą istotny spadek aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Zawieszenie odkupowania jednostek uczestnictwa – według TFI – ma być działaniem w interesie uczestników funduszu.

„Decyzja ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu sytuacji rynkowej na wartość aktywów netto oraz wartość jednostek uczestnictwa subfunduszu.” – wskazano

Agio przypomina, że w ostatnich tygodniach polskie fundusze obligacji korporacyjnych pozostają pod presją w związku ze spadkiem płynności i zawirowaniami gospodarczymi spowodowanymi epidemią.

„Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zwróciła uwagę na problem płynności rynku obligacji, sugerując potrzebę wsparcia branży przez instytucje rządowe, co pozwoliłoby na ustabilizowanie rynku w czasie największej paniki z długoterminową korzyścią dla klientów funduszy.” – podano także.

W ostatnim miesiącu wycena jednostek uczestnictwa Agio Kapitał spadła o 2,03 proc. Przez rok obniżyła się zaś o 2,51 proc. W ubiegłym roku fundusz poniósł dotkliwe straty na obligacjach ZM Kania.

Według ostatniego sprawozdania funduszu, jeszcze z połowy 2019 r., miał on duża ekspozycję na dług firm pożyczkowych (21,5 proc. ówczesnych aktywów). W jego portfelu znajdowały się wtedy także papiery Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Vestor Domu Maklerskiego, a także sporo długu windykatorów, z Kredyt Inkaso na czele.

Na koniec lutego Agio Kapitał miał 147 mln zł aktywów.

W ostatnich dniach informowaliśmy, że z funduszy obligacji korporacyjnych zarządzanych przez Santander TFI odpłynęło w marcu około połowy aktywów. Mimo tego, obsłużyły one wszystkie umorzenia, na co pozwoliło wysokie zaangażowanie w dług z – płynnych – rynków zagranicznych.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje