środa, 27 maja 2020

Newsroom

AgioFunds TFI zawiesiło odkup jednostek funduszu obligacji firm

msd | 06 kwietnia 2020
W związku z otrzymaną falą umorzeń Towarzystwo zawiesiło odkup jednostek uczestnictwa subfunduszu Agio Kapitał na okres dwóch tygodni.

Podjętą decyzję AgioFunds TFI tłumaczy tym, że w okresie ostatnich dwóch tygodni suma odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, przekroczyła 10 proc. wartości aktywów funduszu.

„W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z epidemią koronawirusa, w ostatnich tygodniach suma wartości odkupionych jednostek uczestnictwa AGIO Kapitał i tych, których odkupienia zażądano, wzrosła względem poprzednich okresów. W związku ze wzrostem żądań wykupu, fundusz został zmuszony do wyprzedaży aktywów w niekorzystnej bieżącej sytuacji rynkowej oraz skrajnie zaniżonych wycenach.” – napisano w oświadczeniu AgioFunds TFI.

Jak wskazano, realizacja transakcji na niepłynnym rynku w celu zaspokojenia żądań klientów pociągnęłaby za sobą istotny spadek aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Zawieszenie odkupowania jednostek uczestnictwa – według TFI – ma być działaniem w interesie uczestników funduszu.

„Decyzja ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu sytuacji rynkowej na wartość aktywów netto oraz wartość jednostek uczestnictwa subfunduszu.” – wskazano

Agio przypomina, że w ostatnich tygodniach polskie fundusze obligacji korporacyjnych pozostają pod presją w związku ze spadkiem płynności i zawirowaniami gospodarczymi spowodowanymi epidemią.

„Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zwróciła uwagę na problem płynności rynku obligacji, sugerując potrzebę wsparcia branży przez instytucje rządowe, co pozwoliłoby na ustabilizowanie rynku w czasie największej paniki z długoterminową korzyścią dla klientów funduszy.” – podano także.

W ostatnim miesiącu wycena jednostek uczestnictwa Agio Kapitał spadła o 2,03 proc. Przez rok obniżyła się zaś o 2,51 proc. W ubiegłym roku fundusz poniósł dotkliwe straty na obligacjach ZM Kania.

Według ostatniego sprawozdania funduszu, jeszcze z połowy 2019 r., miał on duża ekspozycję na dług firm pożyczkowych (21,5 proc. ówczesnych aktywów). W jego portfelu znajdowały się wtedy także papiery Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Vestor Domu Maklerskiego, a także sporo długu windykatorów, z Kredyt Inkaso na czele.

Na koniec lutego Agio Kapitał miał 147 mln zł aktywów.

W ostatnich dniach informowaliśmy, że z funduszy obligacji korporacyjnych zarządzanych przez Santander TFI odpłynęło w marcu około połowy aktywów. Mimo tego, obsłużyły one wszystkie umorzenia, na co pozwoliło wysokie zaangażowanie w dług z – płynnych – rynków zagranicznych.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje