piątek, 22 stycznia 2021

Newsroom

Bank Pekao zapowiada gotowość do odpływu depozytów po Idea Banku

msd | 04 stycznia 2021
Bank Pekao – jak zapewnia – jest przygotowany nawet na najczarniejszy scenariusz, w którym klienci przejętego Idea Banku wycofują wszystkie depozyty. Pod względem kapitałowym przejęcie aktywów i zobowiązań Idei zmienia w Pekao niewiele.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku kończy się przejęciem 14,4 mld zł jego aktywów przez Bank Pekao. Wśród nich 12,2 mld zł to pożyczki i należności netto, zaś pozostałe 2,2 mld zł to obligacje skarbowe i inne aktywa. Po stronie przejętych zobowiązań znajdują się natomiast „prawie wyłącznie” depozyty klientów, a wskaźnik kredytów do depozytów Banku Pekao pozostaje na poziomie 80 proc. Ponadto według zapewnień Pekao, nawet po odpływie tych depozytów (14,5 mld zł) bank wciąż zachowa „bardzo wysokie” wskaźniki płynnościowe.

Równocześnie bank przekonuje, że przejęcie 14,4 mld zł aktywów (ok. 6 proc. sumy bilansowej Pekao z końca III kw.) tylko nieznacznie wpłynie na wskaźniki jego wypłacalności. Bank otrzymał bowiem od BFG gwarancję pokrycia strat dotyczących przejmowanych ekspozycji kredytowych (większość przejętych aktywów będzie mieć zerową wagę ryzyka), stąd wskaźnik kapitału Tier 1 spada z 16,8 proc. do 16,6 proc., a bank zachowuje możliwość wypłaty dywidendy.

Samo przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Idei kontrolowany przez skarb państwa Bank Pekao tłumaczy między innymi wsparciem stabilności sektora bankowego oraz potencjałem wygenerowania wartości dla akcjonariuszy. Jak wskazano, operacja zwiększa portfel kredytów Pekao dla segmentu mikroprzedsiębiorstw i MŚP o połowę, do około 12,4 mld zł. 

Według Banku Pekao, do zakończenia integracji przejętej ZCP Idei powinno dojść do końca 2021 r. Jednorazowe koszty tej operacji oszacowano na 120 mln zł, natomiast oczekiwane synergie kosztowe podliczono na 420 mln zł w 10-letnim horyzoncie.

Bank Pekao otrzyma od BFG 193 mln zł dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przejmowanych aktywów i zobowiązań Idea Banku.

Tuż po ogłoszeniu przejęcia ZCP Idei rezygnacje złożyli dwaj wiceprezesi Pekao, Tomasz Styczyński i Grzegorz Olszewski, którzy jako powód wskazali na „odmienną wizję rozwoju banku”. 

Na Catalyst notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Banku Pekao. Najkrótsze i najbardziej płynne z nich papiery PEO1027 taniały w poniedziałek rano o 1,46 pkt proc. do 100 proc. nominału, ale po południu kwotowane są na 100,75/101,5 proc. (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje