czwartek, 21 września 2023

Newsroom

BPS z wyższą perspektywą ratingu

materiał prasowy EuroRating | 10 czerwca 2016
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. ze stabilnej na pozytywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie CCC.

Podwyższenie perspektywy ratingu Banku Polskiej Spółdzielczości związane jest z podejmowanymi przez bank działaniami mającymi na celu m.in. poprawę współczynników kapitałowych oraz wyniku finansowego. W ciągu ostatnich kwartałów bank kilkukrotnie podwyższał kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, a także przeprowadził kilka emisji długoterminowych obligacji podporządkowanych. Skutkowało to stopniową poprawą współczynników kapitałowych – zarówno
na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego, jak i współczynnika kapitału Tier I (na koniec 2015 roku wyniosły one odpowiednio 8,7 proc. oraz 5,2 proc., co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 1,4 pp. i 0,6 pp.).

EuroRating nadal ocenia wyposażenie banku w kapitał jako zdecydowanie zbyt niskie (na koniec 2015 roku grupa kapitałowa BPS wciąż nie spełniała określonego przepisach unijnych minimalnego wymogu dla współczynnika kapitału Tier I na poziomie 6 proc.), jednak przeprowadzane kolejne podwyższenia kapitału (w tym o dodatkowe 26,3 mln zł w I półroczu br.) wpływają pozytywnie na sytuację finansową banku. Agencja oczekuje, że Bank Polskiej Spółdzielczości będzie kontynuował działania zapisane w realizowanym programie naprawczym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, mające na celu m.in. dalszą poprawę wskaźników kapitałowych banku.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza także spadek w 2015 roku wartości dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów. Agencja zwraca jednak uwagę, że udział kredytów z utratą wartości nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie 28,3 proc., przy jednoczesnym stosunkowo niskim pokryciu tych kredytów rezerwami.

EuroRating pozytywnie ocenia również wdrażanie obecnie w grupie banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS), który daje bankowi zrzeszającemu nowe, skuteczniejsze narzędzia nadzoru i kontroli sytuacji banków zrzeszonych, co w ocenie agencji powinno wpłynąć na zmniejszenie ogólnego ryzyka systemowego także po stronie BPS.

Pozytywna perspektywa ratingu

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego bankowi ratingu kredytowego
w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej Banku Polskiej Spółdzielczości w dłuższej perspektywie mogłoby mieć dalsze zwiększanie kapitałów własnych banku, skuteczna realizacja zatwierdzonego programu naprawczego, a także wyraźna poprawa jakości portfela kredytowego i osiąganie dodatnich wyników finansowych, co pomogłoby bankowi odbudować nadal bardzo niski bufor kapitałowy.

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej BPS oddziaływałaby ewentualne pogorszenie jakości portfela kredytów, pogorszenie osiąganych wyników finansowych, oraz ponowny spadek wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności, a także ewentualne niepowodzenie realizacji planu naprawczego zatwierdzonego przez nadzór finansowy.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi