wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Copernicus Capital TFI ukarany za obligacje

msd | 20 grudnia 2017
Towarzystwo otrzymało 450 tys. zł kary od KNF. Nałożone przez nadzorcę sankcje dotyczą trzech funduszy, w tym dwóch w likwidacji. Wiążą się one przede wszystkim z obligacjami korporacyjnymi, w które pieniądze klientów zainwestował Copernicus.

Naruszenia, za które Towarzystwo otrzymało karę pieniężną, dotyczą subfunduszy Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Płynnościowego Plus oraz Dłużnego Skarbowego Plus. Tylko ostatni z nich wciąż działa, dwa pierwsze znajdują się w likwidacji, głównie na skutek nietrafionych inwestycji w obligacje firm. KNF nie precyzuje natomiast jakiego okresu dotyczą naruszenia.

Według KNF w subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych dojść miało między innymi do lokowania powyżej 5 proc. aktywów w papiery jednego podmiotu oraz ponad 20 proc. aktywów w instrumenty jednej grupy kapitałowej. Z ostatniego dostępnego sprawozdania (30 czerwca) dowiedzieć się można, że aktywa znajdującego się w likwidacji funduszu warte były 31,6 mln zł, z czego 14,1 mln zł znajdowało się w obligacjach znajdującego się w upadłości GC Investment (44,5 proc. aktywów). Ponad 5 proc. aktywów znajdowało się też w obligacjach innych podmiotów, w tym zbankrutowanego Ganta, a także na przykład spółki Tiger Moth Investments, której papiery oprocentowane były (ich termin spłaty minął w lutym 2014 r.) na 30 proc. w skali roku.

W przypadku, także będącego w likwidacji, subfunduszu Płynnościowego Plus KNF zwróciła uwagę na nabycie ponad 10 proc. wartości nominalnej obligacji wyemitowanych przez jeden podmiot. Gdyby wnioskować na podstawie sprawozdania za I półrocze chodziłoby o podporządkowane papiery Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, które przy wycenie na 3 mln zł (fundusz ma ich za 5,3 mln zł licząc po nominale) stanowiły 49,7 proc. jego aktywów. Chodzi o serię PBS0523, która jest aktualnie wyceniana w okolicach dwóch trzecich nominału. Nawiasem mówiąc, we wtorek Copernicus wydłużył o rok termin zakończenia likwidacji subfunduszu Płynnościowego Plus do 19 lutego 2019 r.

Natomiast w przypadku subfunduszu Dłużnego Skarbowego Plus, jedynego z trzech, który wciąż działa, KNF dopatrzyła się przekroczenia 5-proc. limitu inwestycji w jeden podmiot. Z ostatniego sprawozdania wynikałoby, że chodzić może zarówno o obligacje Kruka (6,06 proc. aktywów) jak i GetBacku (5,47 proc.).

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną „lokuje środki przede wszystkim w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa”. Na koniec lipca, jak podano na stronie Towarzystwa, 48 proc. aktywów funduszu znajdowało się w papierach skarbowych. Obligacje korporacyjne stanowiły zaś 44 proc., a dodatkowe 1 proc. znajdowało się także w długu banków spółdzielczych. 

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje