wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Copernicus wydłuża likwidację funduszu obligacji korporacyjnych

msd | 13 września 2016
Ogłoszona we wrześniu 2014 r. likwidacja subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych miała zakończyć się po dwóch latach. Teraz Towarzystwo daje sobie czas na dokończenie procesu do maja 2018 r., ponieważ – jak podano – zakończenie likwidacji w pierwotnym terminie wiązałoby się z koniecznością szybkiej i niekorzystnej wyprzedaży aktywów.

Obecnie niemal całość papierów dłużnych, które znajdują się w portfelu subfunduszu, to obligacje po terminie zapadalności. 

Aktywa te (przeterminowane obligacje – dop. msd) w znakomitej większości posiadają bowiem wartościowe zabezpieczenia, z których próby zaspokojenia podejmuje likwidator, a które mogą w znacznie bardziej prawdopodobnym stopniu doprowadzić do zaspokojenia roszczeń subfunduszu i tym samym powiększenia puli środków do podziału między uczestników – podano w komunikacie Copernicusa.

W liście do uczestników funduszu zarząd Towarzystwa omawia też stan poszczególnych procesów odzysku wierzytelności. Mowa między innymi o papierach spółek notowanych niegdyś na Catalyst, takich jak Gant, GC Investment, Milmex, Trust czy Widok Energia. 

W większości przypadków Copernicus proces odzysku przedstawia jako niełatwe zadanie, które bywa utrudniane przez samych emitentów, a czasem i wymiar sprawiedliwości. Towarzystwo, jak podano, ma też i sukcesy. Odzyskało na przykład 33 proc. należności z obligacji wyemitowanych przez Tiger Moth Investments i wciąż zachowuje szansę na dalsze zwiększenie kwoty odzyskanych środków. Obligacje TMI, o czym dowiedzieć się można ze sprawozdań funduszu, oprocentowane były na stałe 30 proc. 

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje