czwartek, 29 września 2022

Newsroom

EuroRating obniżył rating kredytowy Tauronu do BBB- z BBB

| 14 grudnia 2015
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Tauron Polska Energia S.A. o jeden stopień do BBB- z BBB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Na obniżenie poziomu oceny ratingowej Tauron Polska Energia S.A. (Tauron) najistotniejszy wpływ ma realizowany przez spółkę plan inwestycyjny, zakładający poniesienie w ciągu najbliższych trzech lat wysokich nakładów na odtworzenie i rozbudowę mocy wytwórczych oraz w obszarze dystrybucji energii. EuroRating spodziewa się, że realizacja zaplanowanych inwestycji oznaczać będzie dalszy istotny wzrost zadłużenia spółki oraz wzrost ponoszonych kosztów finansowych.

Negatywnie na ocenę wiarygodności finansowej Tauronu wpłynęło także uzgodnione przejęcie przez energetyczny koncern jednej z najbardziej nierentownych kopalń węgla kamiennego Brzeszcze. EuroRating ocenia, iż akwizycja ta będzie wiązać się dla Grupy Tauron z koniecznością pokrywania strat generowanych przez Brzeszcze, a także z poniesieniem dodatkowych nakładów inwestycyjnych koniecznych do poprawy efektywności funkcjonowania przejętej kopalni. Agencja zwraca także uwagę na wysokie ryzyko wystąpienia konieczności zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez Brzeszcze w kwocie sięgającej blisko 100 mln zł.

W kontekście obciążenia spółki częścią kosztów ratowania górnictwa oraz wobec spodziewanego wzrostu zadłużenia Tauronu agencja do czynników negatywnych zalicza także odrzucenie przez ubiegłotygodniowe walne zgromadzenie akcjonariuszy zaproponowanej przez Skarb Państwa emisji nowych akcji i podwyższenia kapitału o ok. 400 mln zł, które mogło w pewnym zakresie wpłynąć
na ograniczenie zapotrzebowania spółki na finansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Stabilna perspektywa ratingu

Zmiana perspektywy ratingu z negatywnej na stabilną odzwierciedla obecne oczekiwania agencji, iż Tauron zdoła w trakcie realizacji programu inwestycyjnego utrzymać poziom zadłużenia w zakresie określonym przez kowenanty zapisane w programie emisji obligacji, a także że spółka utrzyma dotychczasową relatywnie wysoką rentowność oraz zadowalającą płynność.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do czynników, które wpływałyby pozytywnie na profil kredytowy spółki, EuroRating zalicza potencjalne ograniczenie lub rozłożenie w czasie planowanych nakładów inwestycyjnych, wypracowywanie przez spółkę wyższych od obecnie spodziewanych wolnych przepływów pieniężnych, a także ograniczenie lub całkowite czasowe wstrzymanie wypłat dywidend i/lub dokonanie przez akcjonariuszy ewentualnego podwyższenia kapitału spółki.

Negatywny wpływ na ocenę ratingową Tauron Polska Energia S.A. miałby wyższy od obecnie spodziewanego wzrost zadłużenia i/lub pogorszenie wypracowywanych wyników finansowych, skutkujące istotnym przekroczeniem relacji dług netto/EBITDA poziomu 3x. Niekorzystnie na poziom oceny wiarygodności spółki wpływałoby także ewentualne pogorszenie – obecnie zadowalającej – sytuacji w zakresie płynności. 

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje