piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

EuroRating podniosła ocenę dla Cyfrowego Polsatu

materiał prasowy EuroRating | 10 września 2021
Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany spółce Cyfrowy Polsat S.A. do BBB- z BB. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Podwyższenie ratingu Cyfrowego Polsatu związane jest z zakończoną transakcją sprzedaży udziałów w spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. posiadającej sieć masztów i innych instalacji z nadajnikami sieci komórkowej Plus spółce Cellnex Poland.

Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem pasywnej (maszty i wieże telekomunikacyjne) oraz aktywnej (anteny, przekaźniki) warstwy dostępowej sieci komórkowej, którą wykorzystuje Plus oraz niektórzy operatorzy wirtualni. Cyfrowy Polsat i Polkomtel sfinalizowały transakcję sprzedaży spółce Cellnex Poland (spółka zależna hiszpańskiego operatora infrastrukturalnego Cellnex Telecom) pakietu 99,99 proc. udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura za 1,6 mld euro, tj. ok. 7,1 mld zł. W posiadaniu Polkomtela pozostanie 0,01 proc. udziałów. Strony zawarły 25-letnią umowę serwisową, na podstawie której Cellnex będzie świadczyć usługi dla grupy Cyfrowego Polsatu. Cyfrowy Polsat sprzedał udziały Polkomtel Infrastruktura, reprezentujące prawie 75 proc. kapitału zakładowego, za ok. 5,3 mld zł, a Polkomtel sprzedał udziały reprezentujące ok. 25 proc. kapitału, za ok. 1,8 mld zł. Grupa Cyfrowy Polsat zachowała „złotą akcję” umożliwiającą kolektywne podejmowanie decyzji.

Cyfrowy Polsat nie podał do publicznej wiadomości na co zamierza przeznaczyć pozyskane środki. EuroRating spodziewa się, że jedynie część uzyskanych funduszy zostanie przeznaczona na wypłaty dywidend oraz że część środków zostanie przeznaczona na istotną redukcję zadłużenia, co powinno przyczynić się do zwiększenia udziału kapitału własnego w strukturze pasywów grupy, a także do poprawy sytuacji płynnościowej spółki. Agencja oczekuje także, że część pozyskanej gotówki zostanie przeznaczona m.in. na zakup częstotliwości w aukcji 5G oraz odnowienie starszych częstotliwości, a także na inne nowe inwestycje i przejęcia. Transakcja sprzedaży zapoczątkowała również długoletnie partnerstwo z Cellnex Telecom, co powinno pozwolić na szybsze zbudowanie sieci 5G przy zachowaniu optymalizacji kosztowej. 

Pozytywna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej Cyfrowego Polsatu mogłyby mieć: większe od obecnie spodziewanego obniżenie zadłużenia finansowego; trwała poprawa wskaźników płynności finansowej; utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu wolnych przepływów pieniężnych przy jednoczesnych relatywnie niskich wydatkach inwestycyjnych; a także ograniczone wydatki na transfery do akcjonariuszy.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na ocenę wiarygodności kredytowej spółki agencja zalicza natomiast: ewentualne pogorszenie osiąganych wyników finansowych z działalności operacyjnej oraz spadek generowanych wolnych przepływów pieniężnych; nadmierne wydatki inwestycyjne; ewentualny wzrost poziomu zadłużenia; pogorszenie pozycji płynnościowej; a także nadmierne wypłaty dywidend dla akcjonariuszy.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi