piątek, 30 września 2022

Newsroom

Eurorating podnosi rating BPS

materiał prasowy EuroRating | 19 października 2016
Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła o jeden stopień rating kredytowy nadany Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. z poziomu CCC do B-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną

Podwyższenie oceny ratingowej Banku Polskiej Spółdzielczości związane jest z podejmowanymi przez bank działaniami mającymi na celu m.in. poprawę współczynników kapitałowych oraz wyniku finansowego. W ciągu ostatnich kilku kwartałów wzrosła m.in. wartość ogólnego współczynnika wypłacalności (TCR), a także poprawiło się finansowanie aktywów kapitałem własnym. EuroRating wskazuje jednak, że współczynniki kapitałowe banku są nadal niskie i zdaniem agencji bank powinien podejmować dalsze starania mające na celu podwyższenie wartości kapitału własnego. 

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza także poprawę wypracowywanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości wyników finansowych. W I. połowie 2016 roku bank wykazał stosunkowo wysoki dodatni wynik netto. EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że zysk ten wynikał głównie ze zdarzenia jednorazowego, jakim była sprzedaż posiadanych przez bank akcji spółki Visa Europe. Nie nastąpiła natomiast istotna poprawa wyniku z podstawowej działalności.  

EuroRating pozytywnie ocenia również wdrażanie obecnie w grupie banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS), który daje Zrzeszeniu nowe, skuteczniejsze narzędzia nadzoru i kontroli sytuacji banków zrzeszonych, co w ocenie agencji powinno wpłynąć na zmniejszenie ogólnego ryzyka systemowego także po stronie BPS. 

Do głównych czynników ryzyka banku, oprócz wciąż niskiego wyposażenia w kapitał własny oraz nadal ogólnie słabych wyników finansowych z działalności operacyjnej, agencja zalicza natomiast nadal utrzymywanie się już od trzech lat bardzo wysokiego udziału kredytów z utratą wartości (na koniec czerwca b.r. na poziomie skonsolidowanym było to 28,8 proc.), przy jednoczesnym stosunkowo niskim pokryciu tych kredytów rezerwami. W przypadku wystąpienia konieczności dokonywania dalszych odpisów na utratę wartości tych kredytów, strata z tego tytułu obciążyłaby wyniki finansowe banku oraz mogłaby przyczynić się do ponownego zmniejszenia wartości kapitału własnego. 

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany Bankowi Polskiej Spółdzielczości rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej Banku Polskiej Spółdzielczości w dłuższej perspektywie mogłoby mieć: dalsze istotne podwyższenie kapitału własnego; skuteczna realizacja zatwierdzonego przez KNF programu naprawczego; wyraźna poprawa jakości portfela kredytowego; a także osiąganie dodatnich wyników finansowych, co pomogłoby bankowi odbudować nadal bardzo niski bufor kapitałowy.

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej BPS oddziaływałyby: ewentualne pogorszenie jakości portfela kredytów; pogorszenie osiąganych wyników finansowych; ponowny spadek wartości kapitału własnego i współczynników wypłacalności; a także ewentualne niepowodzenie realizacji planu naprawczego zatwierdzonego przez nadzór finansowy.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi