wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Everest Capital - raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 09 lipca 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kwartał 2018 roku.

Spółka dokonała zmiany zasad sporządzania sprawozdania pro-forma w wyniku dokonanej analizy skutków bilansowych zawartych w 2017 r. umów cesji. Podjęła decyzję o stworzeniu odrębnej ewidencji pożyczek pieniężnych i wyeliminowaniu wszelkich skutków zmian, wynikających z dokonanej w 2016 r. transakcji przejęcia przez Everest Finanse S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Everest Finanse Sp. z o.o. Sp.k. Spółka dokonała wyceny wszystkich zawartych od 2008 r. umów pożyczek pieniężnych według skorygowanej ceny nabycia i ustalono na nowo wielkość odpisów aktualizacyjnych.

Należy na wstępie zaznaczyć, że pomimo dokonanych korekt w sprawozdaniach finansowych za rok 2016 oraz 2017, Spółka wciąż była i jest rentowna i generuje dodatnie przepływy operacyjne, a sytuacja płynnościowa jest wciąż bardzo dobra. Dodatkowo, roczne, zaudytowane sprawozdania finansowe otrzymały opinię bez zastrzeżeń.

W związku ze zmianą stosowanych zasad, o których wspomniano na początku, Spółka dokonała korekty dla wyników finansowych za 2016 oraz 2017 r. Konieczność dokonania odpisów przyczyniła się do spadku wyniku EBIT w 2016 r. oraz 2017 r. o odpowiednio 50,5 proc. oraz 18,7 proc. do wartości 52,2 mln zł oraz 95 mln zł. Odpisy musiały zostać również dokonane zostały również w latach poprzednich, o czym świadczą korekty na kapitałach własnych w wysokości 111,8 mln zł w 2017r.

Wprowadzone zmiany w zasadach sporządzania sprawozdania pro-forma przyczyniły się do konieczności dokonania zmian w bilansie sprawozdania pro-forma za rok 2017 oraz danych porównywalnych za 2016 r. Zmniejszenie salda pożyczek krótkoterminowych o odpowiednio 30,9 proc. w 2016r. (do wartości 252,8 mln zł) oraz 30,5 proc. w 2017 r. (do wartości 315,4 mln zł), w wyniku dokonania odpowiednich odpisów, przyczyniły się do zmniejszenia się kapitałów własnych spółki. Warto podkreślić, że pomimo znaczących odpisów wartość bilansowa udzielonych pożyczek na koniec 1 kw. 2018 r. wyliczona według skorygowanej ceny nabycia stanowiła 186 proc. wysokości zadłużenia finansowego.

Pobierz cały raport (PDF, 589 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje