środa, 12 maja 2021

Newsroom

Everest Capital – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 30 czerwca 2020
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kw. 2020 r

Dla przypomnienia, w niniejszym materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność Grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet antykryzysowy. Jednym z jego elementów jest obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 21 proc. (15 proc. + 6 proc. uzależnionych od okresu kredytowania) dla pożyczek na czas dłuższy niż 30 dni i 5 proc. dla pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Obniżone koszty obowiązują do 8 marca 2021 r. Pomimo krótkiego trwania obowiązywania nowych przepisów już teraz wyraźnie widać wpływ nowych regulacji na branżę pożyczkową – zgodnie z danymi BIK oraz CRIF wydać wyraźne obniżenie aktywności firm pożyczkowych w postaci dużo niższej sprzedaży nowych pożyczek. Największego negatywnego wpływu nowych regulacji i pandemii spodziewamy się jednakże w II kwartale, kiedy to wiele firm diametralnie zmieniało model biznesowy/sprzedawane produkty.

W I kw. 2020 r. przychody Grupy wyniosły 71,6 mln zł (+3,9 proc. r/r), co oznacza nieznaczny wzrost, jednak należy mieć na uwadze, że już w drugiej połowie marca widoczne było wyraźne hamowanie tempa sprzedaży przez całą branżę pożyczkową, a więc zapewne również przez Grupę Everest. Marża EBITDA spadła do 15,2 proc. (-7,7 p.p. r/r), do czego przyczyniły się wyższe koszty:

  • opłat i podatków – związane przede wszystkim z ponoszonymi opłatami sądowymi komorniczymi,
  • wynagrodzeń oraz
  • brak sprzedaży NPL.

Wartości zbiorów wierzytelności stanowiących zabezpieczenie obligacji serii K, L oraz M na 31 marca 2020 r. wyniosły odpowiednio 99,1 mln zł, 85,8 mln zł oraz 27,3 mln zł i stanowiły 220 proc. wartości wyemitowanych papierów dłużnych serii K, 172 proc. obligacji serii L oraz 547 proc. obligacji serii M. Powyższa wycena została wykonana przez zewnętrzną firmę CMT Advisory.

W I kw. 2020 r. Grupa nie informowała o nowych transakcjach sprzedaży portfeli wierzytelności. Ostatnie transakcje realizowała w pierwszej połowie 2019 r. i były to dwa portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 24,4 mln zł. W obu transakcjach kupującym był ULTIMO NS FIZ. W związku z brakiem atrakcyjnych ofert na sprzedaż NPL Grupa ponownie mocno postawiła na windykację portfeli we własnym zakresie, a w związku ze zmianami w prawie komorniczym mocno wzrosły koszty windykacji, co widoczne jest w we wzroście pozycji RZiS - opłaty i podatki, która wyniosła 4,6 mln zł (+3,9 mln zł r/r).

W lutym Grupa dokonała wykupu pozostałych obligacji serii G o wartości 3 mln zł, a także wcześniejszego wykupu obligacji serii J o wartości 15 mln zł, a w kwietniu dokonała wykupu pozostałych obligacji serii J o wartości 5 mln zł. Jednocześnie wyemitowała 15 mln zł obligacji serii P, którymi sfinansowano przedterminowy wykup obligacji serii J. W marcu Grupa otrzymała informację od jednego z obligatariuszy serii N o skorzystaniu przez niego z prawa częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii N o wartości 5,5 mln zł w dniu 30.06.2020 r. Jest to na dziś jedyne zobowiązanie Grupy do wykupu obligacji w przeciągu najbliższego roku, co pozwala na spokojne przygotowanie się Grupie na zdecydowanie bardziej wymagający pod tym kątem 2021 r.

Grupa pozyskuje również finansowanie przy współpracy z platformą Mintos – na koniec 1Q zobowiązania finansowe z tego tytułu wynosiły 9,7 mln EUR.

Pobierz cały raport (PDF, 422 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje