wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Everest Capital – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 września 2020
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2020 r.

1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet antykryzysowy. Jednym z jego elementów jest obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 21 proc. (15 proc. + 6 proc. uzależnionych od okresu kredytowania) dla pożyczek na czas dłuższy niż 30 dni i 5 proc. dla pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Obniżone koszty obowiązują do 8 marca 2021 r. Wprowadzone zmiany regulacyjne oraz panująca pandemia spowodowały konieczność dostosowania oferty produktowej Grupy do nowych realiów, co skutkowało obniżeniem akcji sprzedażowej do minimalnych poziomów w kwietniu i maju oraz ponownego jej rozpoczęcia w czerwcu. Pomimo zatrzymania sprzedaży warto podkreślić bardzo wysokie przepływy operacyjne, co wskazuje na dobrą spłacalność udzielonych pożyczek pomimo trwającej pandemii. Wygenerowane przepływy operacyjne umożliwiły znaczące obniżenie zadłużenia Grupy.

18 września Grupa poinformowała o wyemitowaniu trzyletnich obligacji serii R o wartości 12 mln zł. Jednocześnie Grupa nabyła celem umorzenia obligacje serii K oraz L o łącznej wartości nominalnej 17 mln zł. Powyższe transakcje znacząco poprawiły strukturę zapadalności obligacji Grupy, gdzie największym wyzwaniem w dalszym ciągu pozostają zapadalności obligacji w 2021 r. w łącznej wysokości 78 mln zł. Warto również przypomnieć, że Grupa w lipcu poinformowała o podpisaniu umowy o kredyt obrotowy z gwarancją BGK. Kwota kredytu została określona na 25 mln zł, a termin spłaty na 30 czerwca 2022 r. Opublikowane informacje wskazują, że Grupa posiada stabilnych inwestorów finansowych, którzy udzielają nowego finansowania dłużnego w tak trudnych dla rynku finansowego czasach.

Zatrzymanie akcji sprzedażowej w kwietniu i maju znacząco wpłynęło na przychody Grupy – w pierwszym półroczu 2020 Grupa odnotowała przychody na poziomie 125,4 mln zł (-11,1 proc. r/r). Marża EBITDA spadła do 8,2 proc. (-12,6 pkt proc. r/r), z powodu wysokich kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem tradycyjnego modelu home credit. Prawdziwym testem dla modelu funkcjonowania Grupy będzie III oraz IV kwartał 2020 r., w których akcja sprzedażowa powinna zbliżać się do poziomów obserwowanych przed pandemią.

Spółka do dnia niniejszej publikacji nie poinformowała o wartości zbiorów stanowiących zabezpieczenie obligacji. W związku z mocnym zahamowaniem nowej sprzedaży oraz zaobserwowanych w bilansie spadkiem wartości portfela należy spodziewać się również spadku wartości godziwej przedmiotu zabezpieczenia. Procentowy spadek wartości zabezpieczenia do wartości obligacji pozostających do spłaty powinien być jednakże częściowo niwelowany poprzez transakcję nabycia celem umorzenia obligacji serii K oraz L.

W pierwszym półroczu 2020 Grupa nie informowała o nowych transakcjach sprzedaży portfeli wierzytelności. Grupa ponownie postawiła na windykację portfeli we własnym zakresie, a w związku ze zmianami w prawie komorniczym mocno wzrosły koszty windykacji, co widoczne jest w we wzroście pozycji RZiS – opłaty i podatki, która wyniosła 5,9 mln zł (+4,1 mln zł r/r).

Grupa pozyskuje również finansowanie przy współpracy z platformą Mintos – na koniec pierwszego półrocza zobowiązania finansowe z tego tytułu wynosiły 9,6 mln euro.

Pobierz cały raport (PDF, 457 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy