czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Everest – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 stycznia 2022
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2021 r.

Zdaniem analityków Navigator Debt Advisory (NDA), model biznesowy Grupy Everest ma potencjał do generowania zysków oraz kapitału. – W trakcie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, a w trzecim kwartale w szczególności, Grupa wyraźnie poprawiła rentowność w porównaniu z pandemicznym 2020 r., osiągając marżę netto za okres I-III kw. 2021 r. na poziomie 7 proc. wobec 1,3 proc. rok wcześniej. Wraz z początkiem lipca 2021 r. wygasły pandemiczne regulacje ograniczające wysokość kosztów poza odsetkowych co będzie wspierało rentowność Emitenta. Ponadto, prognozy ekonomiczne na 2022 r. przestawiają korzystne trendy dla działalności Grupy – powinniśmy mieć do czynienia z niskim bezrobociem i rosnącymi zarobkami – czytamy w raporcie NDA.

Jak podkreślają eksperci, Grupa Everest oraz cała branża pożyczkowa muszą się mierzyć z ryzykiem regulacyjnym.  Pod koniec listopada 2021 r. Rada Ministrów dała „zielone światło” dla projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Propozycje rządzących w zasadzie zakładają wprowadzenie bardziej restrykcyjnej wersji rozwiązań „covidowych”. Konkretne zapisy mówią o obniżeniu limitu kosztów poza odsetkowych dla kredytów konsumenckich do poziomu 10 proc. + 10 proc. za każdy rok trwania pożyczki (obecnie 25 proc. + 30proc.), przy czym w całym okresie trwania pożyczki nie będą mogły one przekroczyć 45 proc. całkowitej kwoty pożyczki (obecnie 100 proc.). Co więcej, proponowane rozwiązania zakładają zakaz udzielania pożyczek ze środków pochodzących z emisji obligacji oraz z „crowdfundingu”. Ponadto, firmy pożyczkowe będą mogły operować wyłącznie w formie spółek akcyjnych z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 1 mln zł.

Kolejnym wyzwaniem dla Grupy Everest płynącym z otoczenia regulacyjnego ma być postępowanie wyjaśniające, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął w zakresie leasingu zwrotnego. Postępowanie dotyczy spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. i ma na celu wstępne ustalenie czy działalność tych spółek nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. Ww. spółki przekazały UOKiK wymaganą dokumentację oraz stosowne wyjaśnienia i czekają na dalsze kroki Urzędu.

W materiale analizowane są dane z połączonego sprawozdania proforma spółek Everest Finanse Sp. z o.o. sp. k. oraz Everest Finanse S.A., które poręczyły całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu obligacji, gdyż w najlepszym stopniu pokazuje ono zdolność Grupy Everest Finanse do spłaty zadłużenia z tytułu obligacji.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Bocian odkupił część własnych obligacji

  19 września 2022
  Everest Capital, spółka celowa z pożyczkowej grupy, nabyła w celu umorzenia nienotowane papiery dłużne o wartości nominalnej 5 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wyraźna poprawa wyników Bociana

  12 września 2022
  Obroty pożyczkowej grupy wzrosły w II kwartale o 21 proc. r/r, a jej zysk netto był przeszło czterokrotnie wyższy niż przed rokiem. Wygenerowane przepływy operacyjne pozwoliły zaś utrzymać zadłużenie na zasadniczo niezmienionym poziomie wobec marca.
  czytaj więcej
 • Prezes UOKiK stawia zarzuty Bocianowi

  23 sierpnia 2022
  Według prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, spółka Everest Finanse, która działa pod marką Bocian Pożyczki, omijała limit pozaodsetkowych kosztów pożyczek poprzez oferowanie klientom leasingu zwrotnego.
  czytaj więcej
 • Duża strata, ale i spadek zadłużenia Bociana

  13 czerwca 2022
  Wskutek sprzedaży wierzytelności pożyczkowa grupa zamknęła I kwartał z ponad 38 mln zł straty operacyjnej. Uwolniona gotówka pozwoliła jej natomiast na zredukowanie długu netto o jedną czwartą.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy