niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Fundusz Ipopemy i CVI zebrał 7,44 mln zł z publicznej oferty certyfikatów

msd | 05 marca 2021
W publicznej ofercie certyfikatów inwestycyjnych funduszu Ipopema Benefit 3 FIZAN, który inwestuje w obligacje firm pożyczkowych i faktoringowych, udział wzięło 88 inwestorów.

W pierwszej publicznej emisji przeprowadzonej na podstawie zatwierdzonego w grudniu prospektu emisyjnego fundusz przydzielił 63,4 tys. certyfikatów inwestycyjnych serii L wobec ofertowanych 43-300 tys. Innymi słowy, przy jednostkowej cenie certyfikatu na poziomie 117,27 zł Ipopema Benefit 3 FIZAN zebrał 7,44 mln zł przy maksymalnej wartości oferty ustalonej na 35,18 mln zł. 

W styczniowo-lutowej ofercie funduszu udział wzięło 88 inwestorów, co oznacza średnio 84,5 tys. zł wpłaty.

Publiczna emisja certyfikatów serii L była pierwszą z 10, które fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN zamierza przeprowadzić w okresie ważności prospektu. Kolejne serie – każdorazowo od 43 tys. do 300 tys. CI – emitowane będą w następujących po sobie miesiącach, aż do listopada tego roku. W piątek (dziś) fundusz ruszył z kolejną emisją proponując inwestorom certyfikaty serii M przy cenie emisyjnej równej 118,47 zł za sztukę. Minimalna wartość zapisu to 25 certyfikatów (2,96 tys. zł).

Cztery starsze serie certyfikatów funduszu, która notowane są na GPW, kwotowane są w ofertach sprzedaży po 118 zł za sztukę.

Fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN inwestuje przede wszystkim w obligacje firm pożyczkowych i faktoringowych, a jego celem – wg materiałów marketingowych – ma być wypracowanie 4-6 proc. rocznej stopy zwrotu po potrąceniu opłaty za zarządzanie (3,25 proc.).

Od stycznia tego roku funduszem zarządza CVI Dom Maklerski, podmiot wyspecjalizowany w inwestowaniu w firmowy dług, szczególnie o charakterze prywatnym (tzw. private debt).

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Emisje