sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Kłopotliwa zmiana warunków emisji obligacji R.Power

msd | 07 lutego 2024
Z pozoru niewielka zmiana warunków emisji wartych 305 mln zł obligacji RPO0626 przerodziła się w dyskusję nad możliwością i celem jej wprowadzenia.

W miniony wtorek zgromadzenie obligatariuszy dla papierów RPO0626 wyraziło zgodę na zmianę zasad funkcjonowania rachunku obsługi zadłużenia. Zgodnie z nowymi ustaleniami, nadal znajdować się musi na nim depozyt pokrywający co najmniej kwotę odsetek dla dwóch najbliższych okresów, ale – to nowość – pojawiła się możliwość wycofania ewentualnych nadwyżkowych środków. 

Za przyjęciem uchwały głosowali obligatariusze dysponujący 80,9 proc. głosów na zgromadzeniu, co w tym przypadku oznacza dwóch inwestorów – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz mBank, które posiadają odpowiednio 80 mln zł oraz 46,8 mln zł obligacji RPO0626. Przeciwko przyjęciu zmian w WEO było natomiast siedem funduszy zarządzanych przez Pekao TFI (łącznie 30 mln zł), których przedstawiciela wniosła także o zaprotokołowanie sprzeciwu. 

„Uzasadniając pragnę podkreślić, iż w ocenie obligatariuszy przedmiotową uchwałą emitent usiłuje dokonać zmiany postanowień kwalifikowanych warunków emisji, co oznacza, że uchwała może zostać podjęta wyłącznie za zgodą wszystkich obligatariuszy, a ponadto rażąco narusza ona interes obligatariuszy i jest sprzeczna z dobrymi obyczajami” – wskazała przedstawicielka siedmiu funduszy zarządzanych przez Pekao TFI.

Innymi słowy, według funduszy Pekao TFI, wprowadzane zmiany są na tyle istotne, że konieczna jest jednomyślność głosujących obligatariuszy, by mogły wejść one w życie.

W odpowiedzi – także niewymieniona z nazwiska – przedstawicielka R.Power argumentowała, że zmiana dotycząca rachunku obsługi zadłużenia nie stanowi postanowień kwalifikowanych w myśl ustawy o obligacjach, ponieważ nie dotyczy ona zabezpieczenia obligacji. 

„Możliwość wypłaty nadwyżki ponad zadeklarowaną kwotę na rachunku stanowiącą dwukrotność kwoty odsetek do wypłaty ma na celu zapewnienie poprawy płynności emitenta, co w dłuższej perspektywie jest również z korzyścią dla obligatariuszy, bo umożliwia emitentowi realizację inwestycji, a tym samym poprawę strony przychodowej” – wyjaśniła przedstawicielka R.Power.

Jak jednak wskazano w protokole, nie można wykluczyć, że pojawią się odmienne interpretacje, kwestionujące stanowisko R.Power z powodu braku ugruntowanej praktyki rynkowej i braku doświadczenia sądów gospodarczych w tej kwestii.

Jak wynika z protokołu, stronę R.Power wziął także mBank, którego wewnętrze interpretacje prawne mają wskazywać, że wprowadzana uchwała nie jest postanowieniem kwalifikowanym i do jej podjęcia wystarczy bezwzględna większość głosów.

Wszyscy trzej obecni na zgromadzeniu obligatariusze (EBRD, mBank i fundusze Pekao) dysponują obligacjami za 156,82 mln zł, co stanowi 51,42 proc. całej serii RPO0626 wobec 50-proc. do uzyskania kworum.

Za wygasające w czerwcu 2026 r. zielone papiery R.Power zobowiązane jest płacić 4,95 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W środę rano kwotowane są one na 100,1/101,9 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

 • R.Power ze stratą, ale i mocniejszym bilansem

  01 września 2023
  Z powodu wysokiej kosztów finansowych producent energii słonecznej zamknął I półrocze z 77 mln zł skonsolidowanej straty netto. Po wartej 680 mln zł emisji akcji znacząco poprawiła się jednak jego struktura kapitałowa.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej
 • R.Power dostanie 150 mln euro od Funduszu Trójmorza

  10 lutego 2023
  Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) obejmie mniejszościowy pakiet akcji R.Power za 150 mln euro, zachowując opcje zwiększenia inwestycji o kolejnych 100 mln euro.
  czytaj więcej
 • R.Power negocjuje dokapitalizowanie

  24 stycznia 2023
  Deweloper farm fotowoltaicznych zawarł term sheet z potencjalnym inwestorem, który może objąć nowe akcje spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst