niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

KNF ukarała Mount TFI

msd | 17 lutego 2023
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Mount TFI 200 tys. zł kary pieniężnej za przekroczenie limitów inwestycyjnych w jednym z zarządzanych funduszy.

Według ustaleń nadzorcy, w latach 2018-2021 fundusz Real Estate Income Assets FIZAN naruszył ustawowe limity inwestycyjne podczas lokowania środków w obligacje i udziały spółek kapitałowych.

„Zgodnie z ustawą, papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 proc. wartości aktywów funduszu” – przypomina KNF.

Maksymalny wymiar kary, jaką nadzorca mógł nałożyć, to 5 mln zł.

Mount TFI specjalizuje się w zarządzaniu funduszami nieruchomościowymi oraz private debt. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, na koniec stycznia Towarzystwo zarządzało aktywami o wartości 809,6 mln zł, z czego większość znajdowała się w funduszach dedykowanych. W funduszu Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN zgromadzono zaś 129,7 mln zł aktywów netto. W ubiegłym roku zarobił on 7,81 proc. 

Więcej wiadomości kategorii Fundusze