piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Negatywna perspektywa ratingu Cyfrowego Polsatu

materiał prasowy EuroRating | 02 grudnia 2022
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła ze stabilnej na negatywną perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Sam rating został utrzymany na poziomie 'BBB-'.

Zmiana perspektywy ratingu Cyfrowego Polsatu na negatywną związana jest przede wszystkim ze zmianą strategii spółki, polegającą na rozszerzeniu działalności o nowe dla niej obszary nieruchomości oraz wytwarzania energii odnawialnej. Odbyć ma się to poprzez zakup udziałów w spółce Port Praski, przejęcie większościowych udziałów w „zielonych aktywach” Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) oraz przez duże nowe inwestycje w tych obszarach. 

EuroRating wskazuje, że Cyfrowy Polsat zagospodarował już zdecydowaną większość gotówki uzyskanej w III kw. 2021 r. dzięki sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura. Została ona przeznaczona m.in. na wypłaty wysokich dywidend dla akcjonariuszy i skup akcji własnych. Tymczasem łączny dług netto w ciągu ostatnich czterech kwartałów został zredukowany jedynie o kilkanaście procent. Po przejściowym spadku, relacja długu netto do EBITDA powróciła powyżej poziomu 2,0x.

Agencja spodziewa się, że realizacja nowej strategii, w połączeniu z polityką kontynuacji wypłat dywidend oraz jednoczesnego dużego programu skupu akcji, prawdopodobnie przyczyni się do spadku udziału kapitału własnego w pasywach, ponownego zwiększenia zadłużenia oprocentowanego oraz istotnego wzrostu kosztów finansowych (na co wpływ mają również wysokie stopy procentowe).

Negtywna perspektywa ratingu 

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej Cyfrowego Polsatu mogłyby mieć: istotny wzrost zadłużenia oprocentowanego i spadek udziału kapitału własnego w sumie pasywów; wzrost relacji długu netto do EBITDA powyżej 3,0x; ewentualne pogorszenie osiąganych wyników finansowych z działalności operacyjnej i/lub spadek generowanych wolnych przepływów pieniężnych; nadmierne wydatki inwestycyjne i/lub transfery na rzecz akcjonariuszy; a także ewentualne pogorszenie pozycji płynnościowej spółki.

Do potencjalnych czynników, które mogą pozytywnie wpływać na ocenę wiarygodności kredytowej spółki EuroRating zalicza: utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; niższe niż obecnie spodziewane wydatki inwestycyjne i/lub transfery na rzecz akcjonariuszy; a także utrzymywanie się relacji długu netto do EBITDA na umiarkowanych poziomach.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi