poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Niższy rating Cyfrowego Polsatu

materiał prasowy EuroRating | 08 maja 2023
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Cyfrowy Polsat S.A. z 'BBB-' do 'BB+'. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Obniżenie ratingu Cyfrowego Polsatu związane jest przede wszystkim ze znacznym spadkiem stanu gotówki, co przełożyło się na wzrost wartości długu oprocentowanego netto oraz znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście wskaźnika relacji długu oprocentowanego netto do EBITDA. 

W III kw. 2021 r. Cyfrowy Polsat, po sprzedaży udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura za 1,6 mld euro, zwiększył stan gotówki do bardzo wysokiego poziomu 7,5 mld zł, co przełożyło się na spadek wartości długu oprocentowanego netto o ponad połowę do 5,2 mld zł i spowodowało spadek wskaźnika relacji długu oprocentowanego netto do EBITDA z 2,3x do 1,1x. 

W następnych kwartałach spółka wydała jednak już niemal całość środków uzyskanych ze sprzedaży ww. udziałów m.in. na duże nowe inwestycje, wypłaty wysokich dywidend dla akcjonariuszy i skup akcji własnych. Spadek zasobów gotówki do 0,8 mld zł na koniec 2022 r. przełożył się na podwyższenie wartości długu netto do 9,9 mld zł i wzrost wskaźnika długu oprocentowanego netto do EBITDA do 2,5x. Zmniejszenie stanu gotówki przełożyło się również na osłabienie pozycji płynnościowej spółki.

EuroRating zaznacza również, że stosunkowo wysoki poziom długu finansowego spółki przy wzroście stóp procentowych wpłynął na niemal trzykrotny wzrost ponoszonych kosztów finansowych, co przy jednoczesnym osłabianiu się marży już na poziomie EBITDA przełożyło się na znaczne obniżenie osiąganej marży netto. 

Negatywny wpływ na ocenę ratingową Cyfrowego Polsatu ma również nowa strategia spółki. Zakłada ona m.in. rozszerzenie działalności o nowe obszary, tj. energetykę odnawialną i nieruchomości (m.in. zakup udziałów w spółce Port Praski, przejęcie większościowych udziałów w „zielonych aktywach” Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin). Wiąże się to dla spółki z dużymi nakładami finansowymi, co negatywnie wpływa generowane znormalizowane wolne przepływy pieniężne.

EuroRating spodziewa się, że realizacja nowej, kosztownej strategii inwestycyjnej, w połączeniu z polityką kontynuacji wypłat dywidend może przyczynić się do dalszego zwiększenia zadłużenia oprocentowanego oraz spadku udziału kapitału własnego w pasywach, a także do dalszego istotnego wzrostu kosztów finansowych.

Negatywna perspektywa ratingu 

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej Cyfrowego Polsatu mogłyby mieć: dalszy wzrost zadłużenia oprocentowanego netto; wzrost relacji długu netto do EBITDA powyżej 3,0x; spadek udziału kapitału własnego w sumie pasywów; ewentualne pogorszenie osiąganych wyników finansowych i/lub przepływów z działalności operacyjnej; kontynuacja wysokich nakładów inwestycyjnych i dalszy spadek generowanych wolnych przepływów pieniężnych; nadmierne transfery na rzecz akcjonariuszy; a także ewentualne pogorszenie pozycji płynnościowej spółki.

Do potencjalnych czynników, które mogą pozytywnie wpływać na ocenę wiarygodności kredytowej spółki EuroRating zalicza: utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; niższe niż obecnie spodziewane wydatki inwestycyjne i/lub transfery na rzecz akcjonariuszy; ponowny istotny wzrost wartości wolnych przepływów pieniężnych; a także ewentualne obniżenie relacji długu netto do EBITDA do umiarkowanych poziomów.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi