wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Niższy rating Cyfrowego Polsatu

materiał prasowy EuroRating | 08 grudnia 2023
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy spółki Cyfrowy Polsat S.A. do 'BB' z 'BB+'. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Obniżenie ratingu kredytowego Cyfrowego Polsatu do 'BB' wynika głównie z istotnego wzrostu zadłużenia oprocentowanego, kontynuacji spadku osiąganych wyników finansowych, a także ze spadku przepływów z działalności operacyjnej i wolnych przepływów pieniężnych.

EuroRating zwraca uwagę, że dotychczasowy medialno-telekomunikacyjny profil spółki rozszerzany jest w ostatnim czasie o nowe obszary, tj. energetykę odnawialną i nieruchomości (m.in. poprzez przejęcie większościowych udziałów w „zielonych aktywach” Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz zakup udziałów w spółce Port Praski). Nowe inwestycje wiążą się z koniecznością zwiększania zadłużenia finansowego, które na koniec III kw. 2023 r. osiągnęło najwyższy w historii spółki poziom 16 mld zł. Wzrost wartości zobowiązań, przy stabilnym poziomie kapitału własnego, przekłada się na zwiększanie się udziału kapitału obcego w pasywach.

Agencja zaznacza, że wzrost zadłużenia przypada na okres słabszych wyników operacyjnych Cyfrowego Polsatu. Przychody ze sprzedaży rosną w tempie niższym od stopy inflacji, znormalizowany wynik operacyjny (liczony narastająco za cztery kwartały) obniża się już siedem kwartałów z rzędu, a rosnące koszty finansowe wywierają coraz większą negatywną presję na wynik netto, który (licząc narastająco za cztery kwartały) zbliża się coraz bardziej do zera.

EuroRating negatywnie ocenia fakt, że czterokwartalna znormalizowana EBITDA Cyfrowego Polsatu obniża się już od dziewięciu kwartałów. Przy wzroście długu netto, jaki nastąpił w ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, relacja długu finansowego netto do znormalizowanej EBITDA zwiększyła się z 2,5x na koniec 2022 r. do 3,1x na koniec września 2023 r. Jest to przy tym najwyższy poziom tego wskaźnika od siedmiu lat. Ponieważ spółka planuje dalsze istotne nakłady inwestycyjne, jest prawdopodobne, że w 2024 r. wskaźniki zadłużenia Cyfrowego Polsatu mogą jeszcze wzrosnąć. 

Na obniżenie oceny ratingowej Cyfrowego Polsatu wpływ miało także pogorszenie się sytuacji w zakresie generowanych przepływów pieniężnych. Agencja zauważa, że do połowy 2021 r. spółka generowała stale wysokie przepływy z działalności operacyjnej, sięgające nawet 3,5 mld zł rocznie. Przy umiarkowanych nakładach inwestycyjnych przekładało się to na generowanie stale dodatnich i wysokich (okresowo przekraczających 2 mld zł rocznie) wolnych przepływów pieniężnych.

W ciągu ostatnich kilku kwartałów sytuacja pod tym względem uległa istotnej zmianie, ponieważ obniżeniu się czterokwartalnych przepływów operacyjnych towarzyszył jednoczesny wzrost nakładów inwestycyjnych. W efekcie w trakcie 2023 roku spółka po raz pierwszy od co najmniej dziesięciu lat generuje ujemne czterokwartalne wolne przepływy pieniężne.

Przy ocenie wiarygodności finansowej Cyfrowego Polsatu EuroRating bierze obecnie pod uwagę fakt, że realizowane przez spółkę znaczące inwestycje powinny zaowocować wzrostem przychodów i zysków w przyszłości. Przejściowo wiąże się to jednak z istotnym zwiększeniem lewarowania finansowego i wzrostem ryzyka kredytowego spółki. 

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji EuroRating nadany przedsiębiorstwu rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. 

Podatność nadandego ratingu na zmiany

Do najistotniejszych potencjalnych czynników, które mogłyby (indywidualnie lub wspólnie) doprowadzić do pozytywnej akcji ratingowej (zmiany perspektywy ratingu na pozytywną i/lub podwyższenia ratingu kredytowego), EuroRating zalicza: poprawę wypracowywanych wyników finansowych i wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; niższe niż obecnie spodziewane wydatki inwestycyjne; ponowny istotny wzrost wartości generowanych wolnych przepływów pieniężnych; utrzymanie polityki braku wypłat dywidend; wzrost udziału kapitału własnego w strukturze pasywów; a także obniżenie relacji długu netto do EBITDA do umiarkowanych poziomów.

Najistotniejsze potencjalne czynniki, które mogłyby (indywidualnie lub wspólnie) doprowadzić do obniżenia bieżącego poziomu ratingu kredytowego Cyfrowego Polsatu (i/lub zmiany perspektywy ratingu na negatywną): dalsze pogorszenie osiąganych wyników finansowych i/lub przepływów z działalności operacyjnej; kontynuacja ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych i dalszy wzrost zadłużenia finansowego; dalszy wzrost relacji długu netto do znormalizowanego EBITDA; dalszy spadek udziału kapitału własnego w pasywach; a także ewentualne pogorszenie pozycji płynnościowej spółki.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi