piątek, 14 czerwca 2024

Newsroom

Ogromne żądania umorzeń w Stabilnym Funduszu Obligacji Korporacyjnych FIZ

msd | 03 sierpnia 2022
Inwestorzy funduszu do niedawna działającego jeszcze pod nazwą Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ przedstawili do wykupu 86,5 proc. wszystkich istniejących certyfikatów inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami statutu, fundusz wykupił tylko niewielką cześć z nich.

Między 16 czerwca a 15 lipca inwestorzy Stabilnego Funduszu Obligacji Korporacyjnych FIZ przedstawili mu żądania wykupu prawie 79,4 tys. certyfikatów, obejmujących 86,5 proc. wszystkich istniejących certyfikatów. Innymi słowy, inwestorzy chcieli wycofania 94,1 mln zł ze 108,9 mln zł istniejących aktywów netto funduszu. Ten obsłużył jednak tylko cześć zleceń, na co pozwala mu statut.

29 lipca Stabilny Fundusz OK FIZ wykupił od inwestorów niecałe 13,8 tys. CI o wartości 16,3 mln zł, czyli mniej niż jedną piątą, które przedstawiono do wykupu. Skorzystał bowiem z zapisanego w statucie ograniczenia dającego prawo do wykupu nie więcej niż 15 proc. ogółu certyfikatów. 

„Biorąc pod uwagę, że wartość zgłoszonych żądań wykupu przekracza określony w statucie funduszu pułap 15 proc. wartości aktywów netto oraz kierując się interesem uczestników funduszu, zarówno składających żądania wykupu jak i tych, którzy zdecydowali się na pozostanie w funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję, że utrzyma wolumen wykupywanych certyfikatów na poziomie wskazanym w statucie funduszu, tj. 15 proc. wartości aktywów netto. W przeciwnym wypadku fundusz byłby zmuszony do gwałtownej wyprzedaży posiadanych aktywów, co skutkowałoby znaczącym obniżeniem wartości aktywów netto funduszu i spadkiem stopy zwrotu dla uczestników, zarówno tych pozostających w funduszu jak i tych składających zlecenia wykupu” – napisano w środowym komunikacie MM Prime TFI, zamieszczonym na stronie Towarzystwa.

Nie trudno się domyślić, że tak ogromne umorzenia miały związek z niedawną zmianą zarządzającego funduszem. Niecały miesiąc temu ujawniono bowiem, że MM Prime TFI wypowiedziało w kwietniu Michael/Ström Domowi Maklerskiemu umowę o zarządzanie funduszem. Wypowiedzenie to weszło w życie 8 lipca.

Jak zapewnia MM Prime TFI, zamierza kontynuować strategię, którą dotychczas realizował Michael/Ström DM, inicjator funduszu.

„Intencją Towarzystwa jest dalsze funkcjonowanie Funduszu w niezmienionej formie. Poza zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym funduszu jedyną planowaną obecnie przez Towarzystwo zmianą jest obniżenie opłaty stałej za zarządzanie funduszem co powinno pozytywnie wpłynąć na stopy zwrotu osiągane przez fundusz” – przekonuje MM Prime TFI.

Na GPW certyfikaty Stabilnego Funduszu OK FIZ kwotowane są na 1005/1150 zł (bid/ask) wobec ich ostatniej statutowej wyceny na poziomie 1186,34 zł za sztukę. Nie dalej jednak jak dwa tygodnie temu na giełdzie CI te wyceniano z kilkunastoprocentowym dyskontem do oficjalnej wartości. 

Więcej wiadomości kategorii Fundusze