czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

PBG przesunęło termin wykupu obligacji o 2,5 miesiąca

msd | 02 lipca 2019
Właściciele trzech serii obligacji, które miały wygasać 30 czerwca zgodzili się na przesunięcie terminu ich wykupu do 16 września.

Decyzja o przesunięciu terminu spłaty długu na 61,9 mln zł zapadała podczas zgromadzeń obligatariuszy papierów serii G, G1 oraz G3. Dwie z tych serii notowane są na Catalyst, aczkolwiek do transakcji nimi nie dochodziło. To bowiem dług wyemitowany w ramach układu, który PBG realizuje od 2016 r.

O konieczności przesunięcia terminów wykupu budowlana spółka informowała w raporcie finansowym za 2018 r., gdzie kontynuację działalności uzależniła właśnie od porozumienia z obligatariuszami.

Aktualnie na Catalyst pozostają notowane cztery serie długu PBG. Kolejnych układowych emisji spółki GPW nie wpuściła do obrotu, co uzasadniono odmową audytora w sprawie wydania opinii z badania sprawozdania rocznego oraz tym, że PBG wystąpiło do obligatariuszy z wnioskiem o zmianę harmonogramu wykupu ośmiu serii papierów dłużnych. Giełda miała też wziąć pod uwagę „ryzyko związane z nieterminowym wykonaniem części zobowiązań wynikających z postanowień układu”.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje