piątek, 30 września 2022

Newsroom

Pozytywna perspektywa ratingu Cyfrowego Polsatu

materiał prasowy EuroRating | 04 lutego 2016
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. ze stabilnej na pozytywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB-.

Podwyższenie perspektywy ratingu Cyfrowego Polsatu związane jest zakończonym sukcesem procesem refinansowania wyemitowanych wcześniej przez spółki z grupy wysokooprocentowanych obligacji denominowanych w euro i w dolarach, które służyły sfinansowaniu przejęcia Polkomtelu. Dług ten został zamieniony na znacznie korzystniej oprocentowany kredyt w złotych, co skutkować będzie dla grupy jednocześnie znacznym obniżeniem kosztów finansowych, a także wyeliminowaniem ryzyka kursowego, jakie wiązało się dotychczas z wysokim zadłużeniem zaciągniętym w walutach obcych.

EuroRating spodziewa się, że poprawa uzyskiwanego wyniku netto, związana z redukcją kosztów finansowych (spółka szacuje ten efekt na 400 mln zł rocznie), pozwoli Cyfrowemu Polsatowi na przyspieszenie budowy wartości kapitału własnego oraz zwiększania jego udziału w strukturze pasywów grupy, w której wciąż istotnie dominują zobowiązania. Agencja oczekuje także, że przeprowadzone refinansowanie zadłużenia ułatwi spółce również poprawę sytuacji płynnościowej.

Agencja zaznacza, że na kształtowanie się ratingu Cyfrowego Polsatu w perspektywie średnioterminowej wpływać będą również ewentualne działania spółki dotyczące potencjalnych nowych przejęć.

Pozytywna perspektywa ratingu

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego spółce ratingu kredytowego w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na bieżący poziom oceny ratingowej Cyfrowego Polsatu mogłyby mieć: kontynuacja obniżania zadłużenia spółki, trwała poprawa wskaźników płynności finansowej, utrzymanie wysokiego i stabilnego poziomu wolnych przepływów pieniężnych przy jednoczesnych relatywnie niskich wydatkach inwestycyjnych, a także dalsza poprawa generowanych wyników finansowych.

Do potencjalnych czynników, które mogłyby negatywnie rzutować na ocenę wiarygodności kredytowej spółki agencja zalicza natomiast: obniżenie osiąganych wyników finansowych z działalności operacyjnej oraz spadek generowanych wolnych przepływów pieniężnych, dalszy wzrost poziomu zadłużenia, lub też pogorszenie pozycji płynnościowej.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi