poniedziałek, 30 stycznia 2023

Newsroom

Pozytywna perspektywa ratingu PKN Orlen

materiał prasowy EuroRating | 07 września 2022
Agencja ratingowa EuroRating zmieniła ze stabilnej na pozytywną perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Sam rating został utrzymany na poziomie 'BBB'.

Zmiana perspektywy ratingu PKN Orlen S.A. na pozytywną związane jest z dokonanym przejęciem drugiej największej w Polsce paliwowej spółki Grupa Lotos S.A. oraz z planowaną fuzją z posiadającą niemal monopolistyczną pozycję na rynku gazu ziemnego w Polsce spółką PGNiG S.A.

Poprzez sfinalizowane na przełomie lipca i sierpnia br. przejęcie Grupy Lotos, PKN Orlen wzmocnił swoją quasi-monopolistyczną pozycję na krajowym rynku paliw płynnych. Dzięki dalszemu zmniejszeniu poziomu konkurencji na rynku spółka uzyska jeszcze większe możliwości dyktowania cen paliw i według agencji powinno w dłuższym terminie pozytywnie wpłynąć na wysokość oraz stabilność uzyskiwanych przychodów i marż.

Jednocześnie, ponieważ Grupa Lotos charakteryzowała się nieco niższym zadłużeniem finansowym w relacji do EBITDA i do kapitału własnego, a także wyższym udziałem kapitału własnego w pasywach, EuroRating szacuje, że po fuzji lekkiej poprawie uległy wskaźniki finansowania PKN Orlen.

Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na zmianę perspektywy ratingu paliwowego koncernu na pozytywną jest podpisanie pod koniec lipca br. z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. planu połączenia spółek. Plan ten polegać ma na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje spółki przejmującej. Planowane jest, że fuzja zostanie sfinalizowana w październiku lub listopadzie br., po uzyskaniu akceptacji przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy obu spółek.

EuroRating szacuje, że choć połączenie z PGNiG nie przyniesie istotnych synergii, to PKN Orlen po fuzji będzie niemal monopolistą w Polsce nie tylko na rynku paliw płynnych, ale i na rynku gazu, z silną pozycją na rynku wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz cieplnej. Biznes spółki będzie więc znacznie bardziej zdywersyfikowany. Agencja wskazuje również, że z uwagi na istotny wzrost po transakcji udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie, a także na strategiczne znaczenie spółki dla polskiej gospodarki, wzrośnie prawdopodobieństwo jej wsparcia przez państwo, w sytuacji jeśli będzie to wymagane.

Ponadto EuroRating ocenia, że po połączeniu ze spółką charakteryzującą się lepszym profilem ryzyka kredytowego (PGNiG posiada rating agencji ratingowej EuroRating na poziomie 'A-') ogólna wiarygodność kredytowa PKN Orlen również powinna wzrosnąć. Agencja spodziewa się, że dzięki większej dywersyfikacji działalności spółka będzie charakteryzować się stabilniejszymi marżami, wysokimi dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej oraz dodatnimi wolnymi przepływami pieniężnymi. Choć EuroRating szacuje, że udział kapitału własnego w sumie pasywów pozostanie umiarkowany, to relacja zadłużenia finansowego w relacji do wyniku EBITDA i kapitału własnego powinna się obniżyć oraz przyjmować niskie i bezpieczne wartości.

Pozytywna perspektywa ratingu 

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Do czynników, które mogłyby potencjalnie pozytywnie oddziaływać na bieżący poziom oceny ratingowej PKN Orlen EuroRating zalicza: podjęcie przez organy korporacyjne obu spółek ostatecznej decyzji o przejęciu PGNiG przez PKN Orlen oraz finalizacja fuzji; kontynuację osiągania przez spółkę relatywnie wysokich marż na sprzedaży oraz wysokich dodatnich przepływów z działalności operacyjnej; generowanie wysokich dodatnich wolnych przepływów pieniężnych, przy jednoczesnych umiarkowanych wypłatach dywidend dla akcjonariuszy; utrzymywanie się wskaźników relacji długu netto do EBITDA oraz długu netto do kapitału własnego na niskich poziomach; a także zwiększenie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów grupy.

Negatywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej PKN Orlen mogłyby mieć: ewentualne dalsze zaostrzenie sytuacji geopolitycznej związanej z wojną Rosji przeciwko Ukrainie; ewentualne problemy z zaopatrzeniem rafinerii należących do Grupy PKN Orlen w ropę naftową; ewentualne istotne pogorszenie wyników finansowych i generowanych wolnych przepływów pieniężnych; ewentualny istotny wzrost długu finansowego i wzrost jego relacji do EBITDA i kapitału własnego; znaczący spadek udziału kapitału własnego w sumie pasywów; ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych – w tym w szczególności na aktywa niezwiązane z podstawową działalnością paliwowo-energetyczną i/lub które mogłyby charakteryzować się niską lub ujemną rentownością; wypłata nadmiernie wysokich dywidend dla akcjonariuszy; a także ewentualne wprowadzenie wysokiego podatku od tzw. "zysków nadmiarowych".

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi